Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Testleri

Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Testleri

1. Madde1: Çanakkale ve İstanbul Boğaları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
Madde 5: Osmanlı’ya ait silahlar İtilaf Devletleri’ nin emrine verilecek.
Madde 12: Bütün haberleşme, ulaşım araç ve gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimi altında bulunacak.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda yer alan hükümleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
B) İşgallere karşı olası direniş engellenmek istenmiştir.
C) Anadolu savunmasız bırakılmak istenmiştir.
D) Osmanlı topraklarında yeni bir devlet kurulmuştur
2. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra işgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanı savunmaya başladı. Halk işgalcilerin bir an önce topraklarını terk etmesi için uğraşıyordu.
Bu durum Türk halkının hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Uzlaşmacı yönü
B) Barışa önem vermesi
C) Çalışkan olması
D)Vatansever olması
3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’ nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?
A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
C) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak
4. Bu maddenin amacı Osmanlı Devleti’nin siyasal yalnızlık içerisinde kalmasını sağlayarak, üzerinde daha rahat denetim kurmayı amaçlamaktadır.
Verilen açıklama Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine ait bir açıklamadır?
A) Osmanlı Hükümeti, diğer hükümetlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
B) Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır.
C) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa istedikleri yeri işgal edebilecektir.
D) Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacaktır.
5. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından
sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi içinde örgütlenmelere gitmiştir.
Verilen bilgilere bakılarak;
I. Halk yenilgiyi kabullenmiştir.
II. Halk vatanı için mücadeleye girmiştir.
III. Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edilemeyeceğini göstermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilirlir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

6. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;
Madde 5: Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve
taşıtlar İtilaf Devletlerinin emrine verilecektir.
Madde 7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit
edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik
noktayı işgal edebilecektir.
maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) İtilaf Devletleri haberleşmeyi denetim altına almak
istemişlerdir.
B) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal
ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir.
C) İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı’yı silahsızlaştırmışlardır.
D) İtilaf Devletleri Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istemiştir
7. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Anadolu’da Kuvayı milliye birlikleri ve Milli Cemiyetler’in kurulmasında etkili olmuştur?
A) Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetin-de bulundurulacaktır.
B) Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün ilişkilerini kesecektir.
C) Trablusgarp ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.
D) Sınırların korunması ve iç asayişin temin edilmesinin dışında, Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
8. 1- Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.
2- Anadolu’nun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayı milliye kurulmuştur.
3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.
4- İşgaller sırasında sadece İstanbul’da bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1, 2 ve 3
9. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili Ali Fuat Cebesoy’a; “Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu gösterme-miz ve bütün bir ordu ile yardım etmemiz gerekmektedir.” demiştir
Mustafa Kemal’in ”milletin kendi haklarını kendisinin araması sözü” aşağıdakilerden hangisine işarettir?
A) Kuvayımilliye’ye
B) Misakımilliye’ye
C) Halifelik Ordusu’na
D) Yeniçeri Ordusu’na
10-Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmesi karşısında İstanbul Hükûmeti sessiz ve kayıtsız kaldı. Yüzyıllarca Türklerle beraber huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüren bazı Rum ve Ermeniler de işgalcilerle iş birliği yaptılar.
Bu durum karşısında Türk milleti nasıl bir tepki göstermiştir?
A) Amerikan mandasını istemiştir.
B) Halifenin etrafında toplanmıştır.
C) Millî direniş cemiyetleri kurmuştur.
D) İşgallerin geçici olduğuna inanarak tepki göstermemiştir.

11). İtilaf Devletleri barış anlaşmasının imzalanmasını dahi beklemeden Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. Maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başladı. İngilizler ilk olarak Musul’u işgal etti. Aynı şekilde Fransızlar Adana ve çevresini işgal etti. Buna göre kesin barış anlaşmasının imzalanmasını beklemeden İtilaf devletlerinin işgallere başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Barış anlaşması imzalanana kadar zaman kazanmak istedikleri.
B) İşgaller konusunda aceleci davranarak Osmanlı Devleti’ni bir an önce paylaşmak.
C) Osmanlı Devleti’nin toparlanmasına imkan vermemek.
D) Barış anlaşmasının imzalanmasını engellemek.
12-
• Toros tünelleri, İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacaktır.
• Telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletleri’ne geçecektir.
• Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletleri’ne hizmet edecektir.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddelerinde, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar yoktur?
A) Ulaşım B) Ekonomi
C) Askerî D) Haberleşme
13-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgaline karşı Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı yönetiminin, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulanması karşısında teslimiyetçi bir tutum içinde olduğunun göstergesidir?
A) Mebusan Meclisini toplaması
B) Meclisin, Misakımillî’yi onaylaması
C)Temsil Heyeti ile Amasya Görüşmelerini yapması
D)Halkı işgaller karşısında sükûnete davet etmesi
14-Mondros Ateşkes Anlaşması ülkede olumlu karşılanmış, hükûmetin başarısı olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal’e göre ise bu antlaşmayla Osmanlı, kendisini, kayıtsız şartsız düşmana teslim etmekle kalmamış, düşmanın memleketi işgali için yardım etmeyi kabul etmiştir.
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın;
I. Osmanlı ordusu derhâl terhis edilecek,
II. Osmanlı savaş gemileri İtilaf Devletleri’ne teslim olacak,
III. Osmanlı demiryolları ve iletişim ağı, İtilaf Devletleri’nin hizmetine sunulacak,
IV. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum oluşursa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek
maddelerinden hangileri, Mustafa Kemal’in eleştirilerini destekler niteliktedir?
A) Yalnız IV B) I ve II
C) I, II ve III D) I, II, III ve IV
15-Türk halkı, yerel direniş örgütleri kurarak mücadele etti.
Buna göre, Türk halkının işgaller karşısında;
I- teslimiyetçi,
II- milliyetçi,
III- uzlaşmacı
IV- dayanışmacı
tutumlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?
A) Yalnız II B) I ve III
C) II ve IV D) I, III ve IV
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük -8
42
16-İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı orduları terhis edilmişti. Ardından İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar Anadolu’nun farklı yerlerinde işgal hareketlerine girişmişlerdi. Osmanlı yöneticileri işgallere karşı çaresizlik içinde bulunuyorlar, galip devletlerin insafına sığınmaktan başka yapacak bir şey kalmadığına inanarak onlarla iyi geçinmek gerektiğini düşünüyorlardı.
Bu metinde “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır?
A) Ateşkesin getirdiği ekonomik sınırlamalar
B) Ateşkese göre İtilaf Devletleri’nin işgal edecekleri topraklar
C) Ateşkesin uygulanışı ve Osmanlı yönetiminin tutumu
D) Osmanlı yönetiminin ateşkes sonrası İttifak
Devletleri ile yapacakları işbirliğinin şartları
17-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.
Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ankara Hükûmetinin desteğini almak
B) Halktan gelebilecek tepkileri önlemek
C) Halkın yönetime katılımını sağlamak
D) Millî Mücadele’yi başlatmak
18-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
A) Ekonomik B) Kültürel
C) Askerî D) İletişim
19-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, yaptığı görüşmeler sonucunda siyasi açıdan yapılacak bir şey olmadığını anladı. Vatanın işgalden kurtulması için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini düşündü. Bu amaçla yakın arkadaşlarıyla Şişli’deki evinde toplantılar yaptı. Toplantılarda, Anadolu’ya geçerek millî birliği sağlamak, halkı işgaller karşısında uyarmak gibi kararlar alındı. Ayrıca ordunun terhisinin engellenmesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesi, komutanların kuvvetlerinin başında bulunması da alınan diğer kararlardı.
Verilen bilgiye göre Mustafa Kemal, kurtuluşun hangi yöntemle başarıya ulaşacağını düşünmektedir?
A) Diplomatik yöntemle
B) Basın-yayın yoluyla
C) Silahlı mücadeleyle
D) Ekonomik faaliyetlerle
20) Aşağıda Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir. I. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü ve demiryollarının denetimi itilaflara verilecek, II. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı orduları dağıtılacak, III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye sokan bir durum olursa istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek, Verilen maddeler ve aşağıdaki seçenekler eşleştirilirse hangi seçenek dışta kalır? A) İtilaf devletleri yapacakları işgale hukuki bir dayanak oluşturmuştur. B) İşgallere karşı Türk halkının birleşerek direnişe geçmesi engellenmek istenmiştir. C) Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir. D) Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmak istenmiştir.

İNKİLAP TARİHİ
1) D
2) D
3) B
4) A
5) D
6) B
7) D
8) D
9) A
10) C
11) B
12) C
13) D
14) D
15) C
16) C
17) B
18) C
19) C
20) D

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir