5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Testleri İndir

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Testleri İndir

1) Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı, toplum içinde uyumlu davranışlarda bulunmalarını sağlamayı amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersleri ile öğrencilere kazandırılmak istenen bir davranış değildir?
A) Yasalara uyma
B) Çıkarlarına öncelik tanıma
C) Kendine güven duygusu kazanma
D) Hoşgörülü olma

2) Sosyal Bilgiler öğrenmek bireylere çeşitli özellikler kazandırır.
I. Toplumsal değerlere saygıyı öğrenme
II. Çevresinde yaşanan sorunları görmez¬den gelme
III. Demokratik değerleri benimseme
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal bilgileri öğrenmenin amaçlarından değildir?
A) Yalnız I C) I ve III
B) Yalnız II D) II ve III
3) Yeni aldıkları cep telefonunun ekran camının çizik olduğunu fark eden Ayşegül ve babası, tele¬fonu aldıkları mağazaya geri götürerek durumu anlattılar. Ancak satıcı, ekran camındaki çiziğin kullanımdan kaynaklanmış olabileceğini, bu ne¬denle telefonu değiştiremeyeceklerini söyledi.
Ayşegül ve babası aşağıdakilerden hangisini yaparlarsa Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiği etkin ve sosyal bir vatandaşlığa uygun hareket etmiş olur?
A) Medya kuruluşlarına şikayette bulunurlarsa
B) Telefonu aldıkları yere bırakıp giderlerse
C) Tüketici Hakem Heyeti’ne başvururlarsa
D) Telefonu üreten firmayı kötülerlerse
4 ) Şu önde giden araç sahibi ne kadar tehlikeli sürüyor. Hem kurallara uymuyor hem de her an kaza yapabilir.
Bu durum karşısında sürücü aşağıdakilerden hangisini yaparsa vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmiş olur?
A) Tehlikeli araç kullanan sürücüyü trafik ekiplerine bildirmelidir.
B) Gördükleri karşısında ilgisiz kalmalıdır.
C) Trafik görevlilerini suçlamalıdır.
D) Trafik denetçiliği görevini üstlenmelidir.
5) Sosyal Bilgiler dersinde Ege bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini öğrenen Burcu, yaz tatili için gittiği Denizli’de çevresine daha bilinçli bak-maya başlamıştır.
Buna göre, Sosyal Bilgiler dersinin Burcu’ya kazandırdıkları arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A) Pamukkale’nin turistik bir yer olduğunu
B) Denizli’de yetiştirilen başlıca tarım ürünlerini.
C) Denizli’nin nüfusunu ve dağılışını
D) Denizli’deki mahalle isimlerini

6) Sosyal bilgiler dersinde verilen bilgiler, millet olma bilincinin gelişmesi ve ülkemizin kalkınması konusunda öğrencilere olumlu katkılar yapar.
Buna göre, paragrafta sosyal bilgiler dersinin yararlarından hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Vatan sevgisinin oluşması
B) İnsan hakları bilincinin yerleşmesi
C) Çevre temizliğinin öneminin kavranması
D) Temel hak ve sorumlulukların kavranması

7) Sosyal Bilgiler, hayatımızın en büyük parçalarından biridir. Hem tarihi hem de kültürel alanda bilgi ve beceri geliştirmemizi, topluma faydalı, sorumluluk sahibi birer vatandaş olmamızı sağlayarak, bütün derslerimize ışık tutar.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin faydalarından değildir?
A) Bir olaya farklı yönlerden bakan bireyler yetiştirir.
B) Etkin ve üretken bir vatandaşlık bilinci kazandırır.
C) Bireylere demokratik değerleri benimsetir
D) Canlıların gelişim evrelerini öğretir.

8) Sosyal Bilgiler dersi Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi bir vatandaşı olmamızı sağlayarak etkin ve üretken bireyler olmamızı sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşlık görevlerini yerine getiren etkin bir vatandaş tarafından söylenmiş olamaz?
A) Sorunlarımı çözerken başkalarının hak ve özgürlüklerini de göz önünde bulundururum.
B) Sorunlarımın çözümünde yasalara uygun hareket ederim.
C) Etrafımda beni ilgilendirmeyen sorunlara aldırış etmem.
D) Bir vatandaş olarak haklarımı bilirim.

9) Devletin belli konular dışında vatandaşın istediği bilgi ve belgeleri vermesi 2003 yılında çıkarılan bilgi edinme hakkı kanunu ile elde edilmiştir
Aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hak¬kının amacı olamaz?
A) Yönetimde demokratik ve şeffaf olmak
B) Bazı kişileri baskı altında tutmak
C) Eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini korumak
D) Vatandaşlara karşı yapılabilecek haksızlıkları önlemek

10) Sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından bazıları şunlardır:
I. Vatandaşlık hak ve sorumluluklarının bilin¬cinde olmak
II. Toplumdaki bireylerle iyi ilişkilerde bulunmak
III. Toplumsal değerlere saygıyı öğrenmek
Buna göre, sosyal bilgiler dersi¬ aşağıdakilerden hangisini hedeflemektedir?
A) Öğrencileri, ülkenin ekonomik kaynakları hakkında bilgilendirmeyi
B) Üniversite sayısını artırmayı
C) Öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı
D) Eğitim sistemini düzenlemeyi

11) Sosyal bilgiler dersinin amaçlarından birisi etkin ve sosyal bireyler yetiştirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi etkin yurttaşlık tanımıyla ilgili değildir?
A) Toplumun huzur ve refahına katkıda bulu¬nan
B) Sahip olduğu hakları bilen
C) Başkalarının hakkına saygı gösteren
D) Bulunduğu ortamda sorun çıkarmayan ve çıkan sorunlarla ilgilenmeyen
12).
Sosyal bilgiler dersi, bize toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır

Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir?
A) Hakkını kuvvet kullanarak aramak
B) Toplumdaki bireylerle iyi ilişkilerde bulunmak
C) Vatandaşlık bilincine sahip olmak ve uygulamak
D) Toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olmak
1 B 2 B 3 C 4 A 5 D 6 A 7D 8 C 9 B 10 C 11D 12 A