Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli Ek 2 Modeli Değerlendirme Raporu

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİMPROGRAMI İNCELEME FORMU EK-2

Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretimprogramı değişen her bir alanın değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.
Bu form, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen her bir alan için o alanın zümre öğretmenleri tarafından doldurulacaktır.
Formda yer alan değerlendirmeler, 28 Haziran 2024 tarihi mesaibitimine kadar zümre başkanının koordinesinde veri.meb.gov.tradresine işlenecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMI İNCELEME FORMU

Zümre Adı

SOSYAL BİLGİLER

Zümrede Yer Alan Öğretmen Bilgileri (T.C. KimlikNumarası, Adı, Soyadı, Branşı)

…… Sosyal Bilgiler

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BÖLÜMLER

1

Öğretim Programlarının Felsefesi

Öğretim programının felsefesinde önemli gördüğünüz hususlarnelerdir? Lütfen özet hâlinde belirtiniz.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, değişen ve gelişen dünya koşullarından hareketle bireye toplumsal konularda ihtiyaç duyduğu becerilerin kazandırılması amacıyla geliştirilmiştir. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, sosyal bilimlerin bakış açısı ve disiplinler arası bir anlayış ile hazırlanmıştır. Programın içeriği toplumsal faaliyetlerin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte incelendiği disiplinler arası bir yapıda hazırlanmış, içerikte bireyin hem kendi hayatı hem de yaşadığı çevre ve toplum ile ilişkisini geçmişten günümüze değişim ve süreklilik bağlamında ele alan bir yapı oluşturulmuştur.

2

Ünite/Tema/Öğrenme Alanı

Ünite/Tema/Öğrenme alanlarının sıralamasının uygunluğunu değerlendiriniz. Bir önceki programa göre temel farklılıkları özet hâlinde belirtiniz.

Ünite adı önceden olduğu gibi yeni müfredatta da Öğrenme Alanı olarak geçiyor. Öğrenme Alanları  öğrencilerin kendilerini, toplumu, çevreyi ve geçmişi keşfederek anlamalarını sağlayacak konulara yer verilmiştir. Bu içerik Birlikte Yaşamak, Evimiz Dünya, Ortak Mirasımız, Yaşayan Demokrasimiz, Hayatımızdaki Ekonomi, Teknoloji ve Sosyal Bilimler olmak üzere altı (6) öğrenme alanı altında sunulmuştur.

3

İçerik Çerçevesi

Önceki programdan farklı olarak eklenen/kaldırılan içerikler nelerdir? Lütfen başlıklar hâlinde belirtiniz

1. Birlikte Yaşamak öğrenme alanında öğrencilerin içinde yer aldıkları toplumsal hayatı tanımalarına; sosyal bilgiler dersi hakkında fikir sahibi olmalarına ve Türk toplumunun millî meseleler karşısındaki tutumuna değinilmiştir.

2. Evimiz Dünya öğrenme alanında temel düzeyde harita kullanımı, insanın yaşadığı yerin coğrafi koşullarından nasıl etkilendiği ve bu koşulları nasıl etkilediği, yakın çevrede yaşanan afetler ve bu afetlerin olası etkilerinin azaltılması üzerinde durulmuştur.

3. Ortak Mirasımız öğrenme alanında; oyun ve oyuncak tarihi, aile tarihi, ortak kültürel mirasımız, Anadolunun ilk yerleşim yerlerindeki sosyal yaşam, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkıları üzerinde durulmuştur. Türkistan coğrafyasında kurulan ilk Türk devletlerinin medeniyetimize katkılarına, İslamiyetin kabulüyle Türk sosyal ve kültürel hayatında yaşanan değişimlere, Anadolunun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecine, Osmanlı Devletinin bir cihan devleti hâline gelmesinde etkili olan politikalara, değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı Devletinin uygulamaya koyduğu yeniliklere ve Osmanlı kültür ve medeniyetine değinilmiştir.

4. Yaşayan Demokrasimiz öğrenme alanında Millî Mücadele Döneminde bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türk milletinin gösterdiği toplumsal dayanışmaya, cumhuriyetin hayatımıza katkılarına, cumhuriyet ve demokrasinin temel niteliklerine, demokrasi ve cumhuriyet kavramı arasındaki ilişkiye, demokratik katılımın önemine, etkin vatandaşın özelliklerine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim yapısına, ülkemizde demokrasinin geçmişten günümüze gelişimine ve bu süreçte karşılaşılan sorunlara değinilmiştir.

5. Hayatımızdaki Ekonomi öğrenme alanında doğal kaynakların sınırlılığına; istek ve ihtiyaçları belirlerken bilinçli seçimler yapabilmeye; üretim, dağıtım, tüketim sürecine, kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkilerine; yaşanılan ildeki ekonomik faaliyetlere; Türkiyenin kaynaklarına, ekonomik faaliyetler ile meslekler arasındaki ilişkiye, bir ürünün yatırım ve pazarlama sürecine, millî kalkınma hamlelerinin neden ve sonuçlarına değinilmiştir.

6. Teknoloji ve Sosyal Bilimler öğrenme alanında ise dijital ortamlarda güvenlik ve gizliliğe, bilim insanlarının çocukluk yaşantılarına, teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına, buluşlar ve teknolojik ürünlerin toplum hayatına etkilerine, teknolojinin kültürel değişime etkisine; telif, patent ve fikrîmülkiyet haklarına, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal hayata etkilerine, toplumsal hayatta karşılaşılabilecek problemlerin çözüm yollarına değinilmiştir.

4

Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)

Ölçme ve değerlendirme alanında önceki program ile Maarif Modeli arasındaki farklılıklar nelerdir? Öğretim programınızdan bir öğrenme çıktısı seçerek ölçme ve değerlendirmenin nasıl uygulandığını tartışarak ortaya çıkan görüşleri lütfen özetleyiniz.

Sosyal bilgiler öğretim programında “Ölçme ve Değerlendirme için “Öğrenme Kanıtları ifadesi kullanılıyor. Buna göre öğrencilerin akademik performansları öğrenme çıktılarının özelliklerine uygun olarak performans değerlendirmeye yönelik bireysel veya grupla yürütülebilecek görevler ve bu performansların ölçülebilmesi amacıyla bütüncül dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi, öğrenme günlüğü, gözlem formu, performans görevi, çalışma yaprağı, öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu, akran değerlendirme gibi farklı ölçme ve değerlendirme araçları kullanılacak. Bu da tüm derslerde olduğu gibi sonuç değil süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsediğini gösteriyor.

…..

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Öğretim programınızdan bir ünite/tema/öğrenme alanı seçerek program bileşenlerinin (erdem-değer-eylem modeli, okuryazarlık becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri) nasıl işlendiğine dair görüşlerinizi kısaca ifade ediniz.

(SB.5.2.3) Öğrencilerin verilen yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden yaşadığı yerdeki doğa olaylarının insanların etkisi ile afete dönüşme risklerini belirlemeleri bekleniyor. Böylece doğal afetlerin neden ve sonuçları ile bu neden ve sonuçlarda insanların etkisinin birebir anlaşılması amaçlanıyor.

Farklılaştırma

Farklılaştırma türlerini tartışınız. Dersin işlenişinde zenginleştirme ve/veya destekleme gerektirecek durumların neler olabileceğini özet hâlinde belirtiniz.

Zenginleştirme üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, farklı yetenek ve özelliklere sahip olan öğrencilere daha zengin ve derin öğrenme bakış açılarının kazandırılması kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden oluşmaktadır. Bu etkinlikler öğrencilerin konuyu kavramalarını kolaylaştıracak ve bilginin kalıcı olmasını sağlayacaktır

Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı’nın daha sağlıklı uygulanabilmesi için önerilerinizi lütfen yazınız.

Tüm okullarda ve sınıflarda Akıllı Tahta ve Genel Ağ’ın olması, yeni müfredatın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir