5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
A) Güzel sanatlarda yetenekli nesiller yetiştirmek
B) Demokratik haklarını bilen bir toplum yaratmak
C) Yaşadığı çevreye duyarlı nesiller oluşturmak
D) İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrenebileceğimiz bir kavram değildir?
A) Kültür B) Ulusal bilinç
C) Canlı türleri D) Ortak miras

3. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olay yaşandığı bölgeyi etkileyebileceği gibi, sonuçları ile tüm dünyayı da etkileyebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi destekleyen bir olayı örneklendirmektedir?
A) Türkiye’de ekonomik kriz yaşanması
B) Endonezya’da tsunami felaketinin yaşanması
C) Somali’de insanların açlıktan ölmesi
D) Küresel ısınmanın etkilerinin yayılması

4.Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması,
kişileri farklı şekillerde etkilemesi ……………………..kavramı ile ifade edilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sorumluluk B) Çok boyutluluk
C) Kronoloji D) Kültür

5. Sema 5. Sınıf öğrencisidir ve derslerinde de oldukça başarılıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, Sema’nın evde sorumluluğunu yerine getirirken yapması gereken davranışlarından biri değildir?
A) Çalışarak evin bütçesine katkıda bulunmak
B) Elektrik kullanımında tasarruflu davranmak
C) Aile bireylerine saygılı olmak
D) Ev eşyalarını düzenli kullanmak

6. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların “ifade özgürlüğü” kapsamındadır?
A) Özel gereksinimli çocukların bakımları için ailelere yardım edilir.
B) Çocuklarla ilgili girişimlerde ve etkinliklerde, çocuğun yararı öncelik taşır.
C) Çocuklar, kendilerini ilgilendiren her konuda görüş açıklayabilirler.
D) Çocuklar barış, hoşgörü ve eşitlik anlayışıyla yetiştirilirler.

7. İlkokul çağındaki çocuklar için aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır?
A) Bir işte çalıştırılması
B) Temel ihtiyaçlarının karşılanması
C) Duygu ve düşüncelerini açıklayabilmesi
D) Sağlığının korunması

8.Sümerler, Ziggurat adını verdikleri ibadet yerleri olan tapınaklarını çok amaçlı olarak kullanmışlardır.
Tapınakların en alt katını ürünlerin saklandığı ambar olarak kullanırken en üst katını gökyüzü araştırmaları yaptıkları gözlemevi olarak kullanmışlardır.
Bu bilgilere göre Sümerler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bilimsel çalışmalarda bulunmuşlardır.
B) Zigguratları sadece dinî amaçlı kullanmamışlardır.
C) Gökyüzü araştırmaları sonucunda takvim hazırlamışlardır.
D) Zigguratları depo amacıyla kullanmışlardır.

9. Urartuların oda biçimli yaptıkları mezarlara, ölülerini gündelik eşyalarıyla gömmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Ölümden sonra yaşama inandıklarının
B) Tek tanrılı din inancına sahip olduklarının
C) Dine dayalı yönetim anlayışını benimsediklerinin
D) Komşu devletlerden etkilendiklerinin

10.Asurlu tüccarlar Anadolu uygarlıklarıyla yaptıklarıticaret sonucunda yazıyı Anadolu uygarlıklarına öğretmişlerdir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Anadolu’da yaşanan savaşlar yazının kullanımını geciktirmiştir.
B) Asurlu tüccarlar sadece Anadolu’da ticaret yapmıştır.
C) Yazının kullanım alanı ticari belgelerle sınırlı kalmıştır.
D) Ticaret kültürler arası etkileşimi sağlamıştır.

11. Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalıların;
– Parayı kullanmaya başlamaları
– Kral Yolu’nu inşa etmeleri
aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimine katkı sağlamıştır?
A) Tarım B) Ticaret
C) Hayvancılık D) Madencilik

12. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal varlıklarıarasında yer almaz?
A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
B) Muradiye Şelalesi
C) Peribacaları
D) Mogan Gölü

13. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi “doğal varlık”kavramının tanımlanmasında kullanılabilir?
A) Yapımından sonra üzerinden uzun yıllar geçmişolan yapılardır.
B) Usta mimarların hünerlerini göstermek için yaptıkları büyük eserlerdir.
C) Doğada insan eli değmeden kendiliğinden meydana gelen yapılardır.
D) Doğada, insanların doğal malzemelerle yaptığıeserlerdir.

14.Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasınısağladığı için önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliği destekleyen kültürel unsurlardan değildir?
A) Millî ve dinî bayramlarımız
B) Nişan ve düğün gibi törenler
C) Kültürel şenliklerD) Yaz tatilleri

15.
• Millî bayramlara halk büyük bir coşku ile katılır.
• Dinî bayramlarda aile büyükleri ziyaret edilir.
• Düğün ve nişan törenlerinde akrabalar bir araya gelir.
Yukarıdaki örneklerden yola çıkarak hangi değerlendirmeyi yapabiliriz?
A) Kültürel öğelerimiz bütünleşmemizi sağlar.
B) Türk halkı millî bayramları daha çok önemser.
C) Dinî bayramlarda sadece akrabalar ziyaret edilir.
D) Millî bayramlar her bölgede farklı etkinliklerle kutlanır.

16.Kültürel ögelerimizden bazıları yöresel özellikler taşır, bazılar ise tüm ülkede aynı özelliklere sahiptir. Ülke genelinde görülen bu kültürel ögelerimiz toplumun geneli tarafından benimsenir ve uygulanır.
Aşağıdakilerden hangisi ülke genelindebenimsenen bir kültür ögemiz olarak gösterilemez?
A) Asker uğurlama B) Kına gecesi
C) Düğün törenleri D) Mesir macunu festivali

17.Selam vermek iletişimi kolaylaştırır. Selamlaşma sözcükleri değişse de sürekliliğini sağlayarak günümüzde de yaşatılır.
Verilen bilgiye göre, selamlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Değişime uğradığı hâlde süreklilik gösterdiğine
B) Toplumdan topluma değişiklik gösterdiğine
C) Selamlaşmanın iletişimi kolaylaştırdığına
D) Selamlaşma sözcüklerinin değişim gösterdiğine

18.Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte şehir merkezlerindeki iş imkânı artmıştır. Bu nedenle, köyde yaşayan insanlar çalışmak için sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmişlerdir. Toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması, köyden göç eden bazı insanların kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur.
Yukarıda verilen metinde, kültürel değişimi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sanayileşmenin gelişmesi B) Göçlerin yaşanması
C) Toplumsal çeşitlilik D) Genel ağ kullanımı

19. Geçmişte yer sofralarında bir tabakta kaşıklarını buluşturan Türk milleti, daha sonra masa üzerinde yine bir tabaktan yemek yemeye devam etmişlerdir. Günümüzde ise tabaklar ayrılmış, kaşıklar buluşmaz olmuştur. Ancak, yine herkes bir masada buluşmaya devam etmektedir.
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yemek yeme şeklindeki değişikliğe
B) Yemeklerde bir arada olmaya devam edildiğine
C) Yemek çeşitlerinde yaşanan değişikliğe
D) Yemek yeme kültüründeki yaşanan değişikliğe
20.Türkiye fiziki haritasında yaşadığı coğrafi bölgeye bakan bir öğrenci, bu bölgenin genellikle yeşil renk ile gösterildiğini görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu öğrencinin yaşadığı yer ile ilgili kesin olarak söylenebilir?
A) Çevresi dağlarla çevrilidir.
B) Hayvancılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır.
C) Yükseltisi az, yerşekilleri sadedir.
D) Bitki örtüsü ormandır.
21.Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına …………………..,
denizlerin kara içine sokulmuş girintisine ise
……………………denir.
Yukarıda verilen ifadenin doğru bir şekilde tamamlanması için boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır ?
A) ada – körfez B) kıta – okyanus
C) koy – göl D) vadi – ova

22.İklim, insan faaliyetlerinin neredeyse tamamını etkiler.
Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde daha çok çay veya fındık tarımı yapılırken Doğu Anadolu Bölgesi’nde buğday ve arpa tarımı yapılır.
Verilen örnekten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Karadeniz Bölgesi’ndeki çiftçiler buğday ve arpa yetiştirme konusunda tecrübesizdir.
B) Bölgelerde hâkim olan iklim tipleri, yetiştirilecek ürün çeşidi açısından belirleyici olmaktadır.
C) Doğu Anadolu’da buğday ve arpa, çay ve fındığa göre daha fazla gelir getirmektedir.
D) Karadeniz Bölgesi’nde buğday ve arpa tarımına uygun arazi yoktur.

23.
• Bitki örtüsü bozkırdır.
• Yazları sıcak ve kurak geçer.
• Kışları soğuk ve yağışlı geçer.
• Yağışlar genellikle kar şeklindedir.
Özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz iklimi B) Karadeniz iklimi
C) Tropikal iklim D) Karasal iklim

24.Ülkemizde muz üretimi sadece Akdeniz Bölgesi’nde yapılabilmektedir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denize yakınlık
B) Yükseltinin az olması
C) İklimin uygun olması
D) Toprakların verimli olması

25. İklimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğundan söz edilemez?
A) Ulaşım B) Hayvancılık
C) Kıyafet D) Yeryüzü şekilleri

Kaynak: Zeki Dogan

Cevap Anahtarı:

1. A) Güzel sanatlarda yetenekli nesiller yetiştirmek
2. C) Canlı türleri
3. D) Küresel ısınmanın etkilerinin yayılması
4. B) Çok boyutluluk
5. A) Çalışarak evin bütçesine katkıda bulunmak
6. C) Çocuklar, kendilerini ilgilendiren her konuda görüş açıklayabilirler.
7. A) Bir işte çalıştırılması
8.C) Gökyüzü araştırmaları sonucunda takvim hazırlamışlardır.
9. A) Ölümden sonra yaşama inandıklarının
10.D) Ticaret kültürler arası etkileşimi sağlamıştır.
11. B) Ticaret
12. A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
13. C) Doğada insan eli değmeden kendiliğinden meydana gelen yapılardır.
14. D Yaz tatilleri
15.D) Millî bayramlar her bölgede farklı etkinliklerle kutlanır.
16. D) Mesir macunu festivali
17.B) Toplumdan topluma değişiklik gösterdiğine
18. D) Genel ağ kullanımı
19. C) Yemek çeşitlerinde yaşanan değişikliğe
20.C) Yükseltisi az, yerşekilleri sadedir.
21.A) ada – körfez
22.B) Bölgelerde hâkim olan iklim tipleri, yetiştirilecek ürün çeşidi açısından belirleyici olmaktadır.
23. D) Karasal iklim
24.C) İklimin uygun olması
25. D) Yeryüzü şekilleri