5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi

      5. SINIF BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI KAZANIM TESTİ

S-1: Sosyal Bilgiler tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Hukuk ve Vatandaşlık gibi birçok sosyal konuları içerisinde barındıran dersler bütününe denir. Buna göre;

 Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bizlere kazandırdıkları arasında yer almaz?

a) Haklarımızı bilmenin önemini ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı kavramamızı sağlar.

b) bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemizi sağlar.

c) Organlarımızın nasıl çalıştığını ve bizlere faydalarının neler olduğunu öğrenmemizi sağlar.

d) birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağlar.

S-2: Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş adı verilir. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler Etkin birer vatandaştır. Buna göre;

Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Kanunlara ve kurallara uyar.

III. Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Etkin vatandaşın özellikleri arasında yer alır?

a) Yalnız I b) I ve II

c) I ve III d) I,II,III

S-3 : Vatandaş olarak kendimizle ya da kamu (Resmi) kurumları ile ilgili istek ve şikayetlerimizi ………………………….. hakkımızı kullanarak gerekli resmi kurumlara yazılı olarak iletebiliriz.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki haklarımızdan hangisi gelmelidir?

a) Telefon hakkı c) Eğitim hakkı

b) Yaşama hakkı d) Dilekçe hakkı

S-4: Canlılar arasındaki iletişimin en önemli unsurlarından bir tanesi de Empati’dir. Empati; kişinin karşısındakinin duygularını anlaması ve kendini onun yerine koyabilme becerisidir. Buna göre;

Empati yeteneği gelişmiş bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

a) Çevresine karşı duyarlıdır

b) Canlılarla iletişimi kuvvetlidir

c) Doğaya karşı saygılıdır

d) Hayvanlara zarar verir

S-5: Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Olay’ın özellikleri arasında yer almaz?

a) Olayların nedenleri sadece insanlardır

b) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir

c) Bir olayın birden fazla sonucu olabilir

d) Aynı olay herkesi farklı şekillerde etkileyebilir

S-6 : Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir…………………………………adı verilir.

Yukarıdaki tanım cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Olayların çok boyutluluğu

b) Empati

c) Kurum

d) Rol

S-7: Bir olayın sonuçları başka bir olayın nedeni olabilir. Bu da olaylar arasındaki neden – sonuç ilişkisini gösterir. Örneğin, kendine dikkat etmeyen bir öğrencinin hastalanması okula gidememesine neden olabilir, okula gidememesi ise o günkü derslere girememesine neden olabilir. Bu bilgilere bakılarak;

Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a) Olayların her zaman olumsuz sonuçları olabilir

b) Olayla birbirinden bağımsız değildir

c) Olaylar tek bir nedene bağlı olarak gelişir

d) Olayların her zaman sonuçları dikkate alınmalıdır

S-8: Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki kişiden oluşan topluluğa grup denir. Yaşamımız boyunca birçok grup içerisinde yer alırız. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?

a) Pazarda alışveriş yapan insanlar

b) 5/A sınıfı

c) Okul müzik kulübü

d) Aile

S-9: Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine sosyalleşme denir. Sosyalleşme sürecini tamamlayan bireylerin toplum hayatına daha kolay uyum sağladığı ve hayatlarında daha mutlu olduğu söylenebilir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme sürecini tamamlayan bireylerden beklenen davranışlardan değildir?

a) Sabah uyandığımızda ailemize “Günaydın.” demek

b) Okulda arkadaşlarımıza güler yüzle davranmak

c) Kimseyle selamlaşmadan doğruca okulumuza gitmek

d) evden getirdiğimiz yiyecekleri arkadaşlarımızla paylaşmak

S-10: Aşağıdakilerden hangisi grubun özellikleri arasında yer almaz?

a) Üyeleri arasında işbirliği vardır

b) Aynı amaç için bir araya gelmişlerdir

c) Aynı anda birden çok gruba üye olamayız

d) Uzun süreli ya da kısa süreli olabilir.

S-11: Eğitim, güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı tek başımıza sağlamamız zordur. Bu nedenle bu gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla çeşitli kurumlar oluşturulmuştur. Toplumsal yarar sağlamak veya bir ürün üretmek amacıyla oluşturulmuş yapılara kurum adı verilir. Toplumda yaşayan bireyler, hizmet veren çeşitli kurumlar sayesinde ihtiyaçlarını karşılar. Buna göre;

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Güvenlik ihtiyacımızı karşılayan kurumdur?

a) Emniyet Genel Müdürlüğü

b) Milli Eğitim Bakanlığı

c) Sağlık Bakanlığı

d) Belediyeler

S-12: Aşağıda bir birey’e ait farklı ifadeler verilmiştir

Bu sene okula başladım ve artık bende bir öğrenciyim

Okul kütüphanesinden yararlanıyorum

III. Derslerime çok çalışıp başarılı oldum

Buna göre bu ifadeler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir?

I II III

a) Rol Sorumluluk Hak

b) Sorumluluk Hak Rol

c) Rol Hak Sorumluluk

d) Hak Rol Sorumluluk

S-13: Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken planlı çalışmak önemlidir. Bir işi sonuçlandırmak için neyin, ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine plan denir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi planlı çalışmanın bireylere sağladığı faydalardan değildir?

a) İşlerimizi de zamanında ve düzgün bir şekilde sonuçlandırmamızı sağlar.

b) Görev ve sorumluluklarımızı vaktinde yerine getirmemizi sağlar

c) Bireylere zaman kazandırır

d) İşlerimizin aksamasına neden olur

S-14 : ………………………………..Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur.

Yukarıdaki tanım cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) UNİCEF

b) WHO

c) RTÜK

d) TÜRKSOY

S-15: Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara Çocuk Hakları denir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizden değildir?

a) Yaşama hakkı

b) Eğitim Hakkı

c) Din ve vicdan özgürlüğü

d) Hepsi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testini daha düzenli ve word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ