Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı

Yazılı sınavını word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ.

2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU

5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI

Adı- Soyadı:…………………………………………………………….Sınıf – Nu: ……………………….

Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz. Her soru 3 puan.

Rol, Çok Boyutluluk, Tarihî Nesne, Kadeş Antlaşması, Mezopotamya, Etkin Vatandaş, Kurum, UNİCEF, Pankuş, Doğal Varlık

 • Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere ……..denir.
 • …………..……….. Toplumsal bir hizmeti ya da ihtiyacı karşılamak için belli kurallara göre oluşturulan kuruluşlardır.
 • Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilmesine o olayın ………………………..denir.
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen, karşılaştığı sorunları hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde çözmeye çalışan, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olan bireylere …………………………denir.
 • …………..…………., Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur.
 • Geçmişte Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye ………………….. adı verilmiştir.
 • Geçmişten bizlere kalan ve tarihî değer taşıyan eşyalar…………………. olarak adlandırılır.
 • Hitiler ile Mısırlılar arsında imzalanan………………….. tarihteki ilk yazılı antlaşmadır.
 • Doğada insan eli değmeden kendiliğinden oluşan ve gezip görülecek özellikte olan coğrafi oluşumlara……..………denir.
 • Hititlerde ……….………. adı verilen soylulardan oluşan bir meclisleri vardır. Kralın eşi Tavananna da bu meclise üyeydi ve yönetimde etkiliydi.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. Her soru 3 puan.

 (      ) Tarih çağları, yazı ile başlar. Bu nedenle yazının icadından önceki dönem tarih öncesi çağlar, yazının icadından sonraki dönem ise tarih çağları olarak adlandırılır.

(      ) Sosyal Bilgiler dersi, bizi hayata hazırlayan, bize bilgi ve beceri kazandıran, bizim yararlı bir vatandaş ve aynı zaman da iyi birey olarak yetiştirmemizi sağlayan bir derstir.

(      ) Urartular Ziggurat adı verilen tapınakları yapmışlar, bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve rasathane olarak da kullanmışlardır. Bu durum Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlamıştır.

(      ) 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır.

(      ) Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde geçmişte birçok uygarlık yaşamıştır. Bu durumun sebebi Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinin insan yaşamına uygun olmasıdır.

(      ) Ülkemizin tarihi eserler bakımından zengin olmasında, ülkemiz toprakları üzerinde ilkçağlardan beri birçok uygarlığın kurulmuş olmasının büyük payı vardır.

(      ) Babiller Tanrıya hesap vermek için yazdıkları Tavananna adı verilen yıllıklarla, ilk kez tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

 1. C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Her soru 4 puan.

S- 1 :Metin, 5. sınıfa gitmektedir. Okulundaki müzik Kulübüne üyedir. Kardeşi Çınar’da 1. sınıfa başlamıştır. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Pınar’ın rollerinden biri olamaz?

 1. A) Öğrenci B) Üye           C) Öğretmen      D) Abla

 S- 2 :Sosyal Bilgiler tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe,  Hukuk ve Vatandaşlık gibi birçok sosyal konuları içerisinde barındıran dersler bütününe denir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bizlere kazandırdıkları arasında yer almaz?

 1. Haklarımızı bilmenin önemini ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı kavramamızı sağlar.
 2. bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemizi sağlar.
 3. Organlarımızın nasıl çalıştığını ve bizlere faydalarının neler olduğunu öğrenmemizi sağlar.
 4. birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağlar.

 S- 3 :Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş adı verilir. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler Etkin birer vatandaştır. Buna göre;

 1. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
 2. Kanunlara ve kurallara uyar.
 • Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Etkin vatandaşın özellikleri arasında yer alır?

 1. A) Yalnız I B) I ve II        C) I ve III       D) I,II,III

 S- 4 :Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya duruma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi Olay’ın özellikleri arasında yer almaz?

 1. Olayların nedenleri sadece insanlardır
 2. Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
 3. Bir olayın birden fazla sonucu olabilir
 4. Aynı olay herkesi farklı şekillerde etkileyebilir

 S- 5:

 1. Muhittin çok istediği halde yeterli gıda alamamaktadır.
 2. Elif maddi imkansızlıklardan ötürü okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır.
 • Mehmet ailesini geçindirmek için çok ağır bir işte çalışmaktadır.
 1. Hakan hastalığını tedavi ettirememektedir.

Aşağıdaki haklarla yukarıdaki olumsuz örnekler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 1. a) Eğitim hakkı b)Ulaşım hakkı
 2. c) Sağlık hakkı d) Beslenme hakkı

 S- 6: Yerleşme, insanlar için her zaman önemli olmuştur.

Nasıl ki günümüzde insanlar yerleşmek için elverişli koşullara sahip yerleri tercih ediyorlarsa, geçmişte de insanlar yerleşmek için uygun ve güvenli yerleri tercih etmişlerdir. Buna göre;

Aşağıdakilerden hangisi insanların uygarlıklarının yerleşmeyi tercih ettiği alanların özellikleri arasında gösterilemez?

 1. İklim şartlarının uygun olması
 2. Su kaynaklarının bol olması
 3. Tarıma elverişli olması
 4. Yüksek ve engebeli olması

 S- 7 :

 1. Mezopotamya’da kurulmuşlardır.
 2. Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır.
 • Yazıyı icat etmişler ve ilk yazılı kanunları yapmışlardır.
 1. Tekerleği icat ederek ulaşımı kolaylaştırmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Urartular B) Hititler C) Sümerler D) Babiller

 S- 8: Urartular ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömmüşler ve içine eşyalar koymuşlardır. Buna göre;

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 1. Ölümden sonraki hayata inandıklarının (Ahiret İnancı)
 2. Ölen kişileri çok sevdiklerinin
 3. Madencilikte ileri bir medeniyet olduklarını
 4. Astronomi de gelişmiş olduklarını

 S- 9 :

 1. Başkentleri Ninova’dır.
 2. Ticaret için geldikleri Anadolu’ya yazıyı getirmişler ve Anadolu’nun tarih çağlarına girmesini sağlamışlardır.
 • Kayseri Kültepe’de Asurlulara ait kil tabletler bulunmuştur.
 1. İlk kütüphaneyi kurmuşlar,
 2. İlk defa arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlar,

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Lidyalılar B) Asurlular C) İyonlar         D) Frigler

 S- 10 :

 1. Ege denizi kıyısındaki şehirlerde (Efes, Milet,
 2. Foça, Bodrum, İzmir) kurulmuşlardır.
 • Denizcilikle uğraşmışlar ve deniz ticaretinde ilerlemişler
 1. Özgür düşünce ortamına sahip oldukları için bilim ve felsefede gelişmişlerdir.
 2. Tarihte Herodot, matematikte Pisagor, felsefede Tales, edebiyatta Homeros, tıpta Hipokrat o dönemde yetişmiş ünlü bilim adamlarıdır.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Hititler B) Frigler C) Babiller D) İyonlar