Demokratik Hayat Nedir

Demokratik Hayat Nedir 

Demokrasi : Halkın kendi egemenliğine dayalı yönetim şeklidir. Halk bu yetkisini seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.

Monarşi : Tek kişinin hakimiyetine dayanan devlet şeklidir. Yasama, yürütme ve yargı tek kişide toplanır. Bu kişi kral, padişah, prens vb. gibidir.

Teokratik devlet : Din kurallarına göre kurulup idare edilen devletlerdir. Egemenlik tanrıya ait olup, devleti yönetenler tanrı adına egemenliği kullanırlar. Din kuralları uygulanır.

Oligarşik Devlet : Hakimiyetin bir gruba veya bir sınıfa ait olduğu devletlerdir. Devleti idare edenler bu grup tarafında seçilir ve bu gruba karşı sorumludurlar.

Millet : Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı kökten gelen, ortak bir  tarihleri, kültürleri, gelenekleri olan, çoğu kez de aynı dili konuşan insanlarda oluşan topluluğa millet denir.

Milleti Meydana Getiren Başlıca Unsurlar

–          Dil, din, ırk, birliği

–          Kültür, ülkü birliği

Hürriyet : Başkalarının haklarını çiğnemeden dilediğini yapmaktır.

Eşitlik : Ulusu oluşturan bireylerin tümünün yasalar karşısında eşit olmasıdır.

İktidar Partisi : Hükümeti kuran partidir.

Muhalefet partileri : Hükümet içerisinde yer almayan partilerdir.

Halk Fırkası : Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk siyasi parti.

1946 yılında birden çok partinin katıldığı seçimler yapılmış ve çok partili dönem başlamıştır.

Kamuoyu : Toplumu ilgilendiren bir sorun üzerinde, halkın benimsediği ortak düşünceye kamuoyu denir.

Basın : Gazete, dergi, kitap, broşür gibi yazılı araçların tümüne basın denir.

Devlet : Sınırları belli bir alan (vatan) üzerinde yaşayan ulusun oluşturduğu bir siyasi örgütlenmedir.

Devletin üç ana öğesi vardır : Vatan, Ulus, Egemenlik

Devletin Temel Amaçları :

–          Ulusun bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, cumhuriyeti ve demokrasiyi  korumak.

–          Toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak

–          Kişilerin ve toplumun maddi ve manevi varlığını koruması ve geliştirebilmesi için ortam hazırlamak

Devletin Vatandaşa Karşı Görevleri :

–          Ulusun bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü korumak.

–          Vatandaşın can, mal ve namus güvenliğini sağlamak.

–          Kişi temel hak ve hürriyetlerini korumak.

Devlet; demokrasi ile yönetilen ülkelerde, bu görevlerini yasama (kanun koyma), yürütme (kanunları uygulama) ve yargı (hukuk düzenini çalıştırma) organlarıyla yerine getirir.

Anayasa : Devletin şeklini, organlarını ve bu organların görev ve yetkilerini belirleyen temel kanundur. Vatandaşların birbirlerine ve devlete karşı hak ve ödevlerini belirleyen temel bir kanundur.

Anayasa, devletin temel yasasıdır. Hiçbir yasa, anayasaya aykırı olamaz.

Vatandaşlık hak ve görevleri :   

–          Seçme ve seçilme hakkı

–          Kanunlara uymak

–          Vergi vermek

–          Askerlik yapmak

Yurdumuzda seçimler, gizli oy ve açık sayım esasına göre, yargı yönetim ve denetiminde yapılır.

Gelir vergisi : Kişilerin bir yıl içinde elde ettikleri gelirin yasalarla belirlenmiş oranıdır.

Kurumlar vergisi : Kurum ve kuruluşların bir yıllık gelirlerinin yasalarla belirlenmiş oranıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir