1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çıkmış Soruları

1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çıkmış Soruları

1. Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa

Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de

1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta

Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?

A) Millî kültür çalışmalarının

B) Millî eğitimin

C) Ekonominin

D) Dış politikanın (2018 LGS)

 

2. Mustafa Kemal;

  • 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekâtın planlanmasında da rol oynamıştır.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

A) Teşkilatçılık – Vatanseverlik

B) İleri görüşlülük – Vatanseverlik

C) Kararlılık – İnkılapçılık

D) Birleştiricilik – İnkılapçılık (2019 LGS)

3.“Tanzimat Fermanı sadece iç dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte, ülkedeki gayrimüslimler üzerindeki hâkimiyetini artırmak isteyen

Batılı ülkelerin de tesiri son derece önemlidir” diyen bir tarihçi Tanzimat Fermanı’nın hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

A) Can ve mal güvenliğini devlet güvencesine alması

B) Azınlıkları kanun önünde eşit kabul eden bir belge oluşu

C) Ferman’ın ilanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması

D) Osmanlının dağılmasının önüne geçmek için alınan bir tedbir olması (2020 LGS)

 

4. Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür.

Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi

Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri yanında savaşa girmesi

B) Müslüman olmayanlara bütün devlet memurluklarına atanabilme hakkının verilmesi

C) Mebusan Meclisinde tüm Osmanlı unsurlarına temsil hakkının verilmiş olması

D) Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılması (2020 LGS)

5.

  • İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1910’da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardie (Pikardi) Manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır.
  • Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarının sona ermesinden sonra Sofya’ya ataşe olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in aşağıdaki alanlardan hangileri ile ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?

A) Ekonomik – Sosyal

B) Askerî – Diplomatik

C) Hukuki – Diplomatik

D) Siyasi – Ekonomik (2020 LGS)

6. “Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü yıllarda Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi.” diyen bir tarihçi, aşağıdakilerden hangisini bu düşüncesine kanıt olarak gösterir?

A) Mustafa Kemal, Harp Okulunda iken Batı’daki gelişmeleri takip etmek için Avrupa’dan dergiler getirtti ve kendi çabasıyla Fransızcasını geliştirmeye çalıştı.

B) Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti’nde farklı kurumlarca yönetilen modern okullar, azınlık okulları, yabancı devlet okulları ve medreseler vardı.

C) Asker olmak isteyen Mustafa Kemal, annesinden habersiz girdiği askerî okul sınavını kazandı ve Selanik Askerî Rüştiyesine başladı.

D) Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisinde öğrenci iken yerli ve yabancı fikir adamlarının eserlerini okudu. (2021 LGS)

CEVAP ANAHTARI

1)D 2) A 3) C 4) D 5) B 6) B

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir