6. Sınıf Sene Sonu Şube Öğretmenler Kurulu (Şök)

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………… ORTAOKULU 6/A SINIFI
YILSONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU  TOPLANTI TUTANAĞI

 TOPLANTI TARİHİ            :  17/06 /2021

TOPLANTI YERİ                 :  Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ              :  13:00

GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama

2-MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesinin okunması

3- 6/A sınıfının başarı durumu, sosyal ilişkileri, kişilik durumları, temizlik, sağlık, beslenme ve ailenin ekonomik durumunun değerlendirilmesi.

4- Uzaktan ve yüz yüze eğitime pandeminin etkisi.

5-Sınıfın öğrenci başarısını artırmak için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.

7-Öğrenci velileriyle ilişkiler

8-Dilek ve temenniler.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

  1. 6/A Sınıfında derse giren ders öğretmenleri olarak 17.06.2021 saat 13.00’de okulumuz öğretmenler odasında, ………………………… başkanlığında toplandı.

Toplantı, Başkan ……………………….. tarafından açıldı ve yoklama yapıldı. Yapılan yoklama sonucunda öğretmenlerin tam olunduğu görüldü. Taslak gündem maddeleri okundu ve oylandı. Oybirliği ile kabul edildi. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

  1. Sınıf öğretmeni …………………………., MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 96.maddesi olan Şube Öğretmenler Kurulu bölümünü okudu.

Madde 96 — Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir.

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yılsonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47. maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır.

  1. Sınıf öğretmeni ……………………… ekteki sınıf başarı analizini okudu.

Sınıfın genel başarı durumunun iyi olduğu ancak uzaktan eğitim sürecinde bazı öğrencilerin uzaktan eğitime etkili bir şekilde katılamaması sebebiyle derslerde eksikliklerinin bulunduğu belirtildi. Söz konusu öğrencilere yönelik gerek tekrar yüz yüze eğitime geçilmesiyle telafi yapılması ve gerekse 18 Haziran – 2 Temmuz arası telafi eğitim sürecinde desteklemeler yapılarak mümkün olduğunca eksikliğin giderileceği belirtildi.

Gündem maddesinde belirtilen ders başarı durumu ve diğer bölümleri öğretmenlerce yapılan görüşme neticesinde ayrıca eklenecek olan öğrenci değerlendirme formunda belirtilecektir.

  1. Pandemi süreci nedeniyle 1. dönem yüz yüze başlayan eğitim süreci uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmış, 2. dönem ise yüz yüze başlamış bir süre uzaktan eğitim şeklinde devam ettikten sonra yine yüz yüze eğitime dönülerek tamamlanmıştır. Bu süreçte köy okulu olması yüz yüze eğitimi daha uzun süre devam ettirebilmesinde avantaj olmuştur. Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilerin online derslere katılmaması derslerin yürütülmesinde problemlere neden olmuştur. Yüz yüze eğitim sürecinde de yine pandemi nedeniyle alınan tedbirler sınıf içi etkileşimi kısıtlasa da problemler aşılarak öğrencilere yönelik gerekli kazanımlar sağlanmıştır.

Söz konusu süreçte Konya ODM sistemi yardımıyla yapılan online denemeler sayesinde öğrencilerin başarı durumları hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim dönemlerinde takip edilerek tespit edilen eksikliklere müdahale edildi.

  1. Okul müdür yardımcısı ………………………. öğrenci başarısının artmasında ki en önemli etkenin öğrencilerin kendilerine olan güvenini kazandırmak, başarılı olduklarını hissettirmek ve bu doğrultuda doğru çalışma yöntemlerini göstererek sınıf başarısının artırılacağını söyledi

Matematik öğretmeni ………………………..: öğrencilerimizin başarılarını artırmada en büyük görev sınıf öğretmeni ile birlikte ders öğretmeninindir. Bu anlayışla derslerimizi yürütüyoruz. Sınıf-veli toplantılarının bu konuda yararlı olacağı düşüncesindeyim. Bu toplantıların ders yılı başında yapılması yararlı olacaktır. Çünkü problemi olan ve bu nedenle başarısı düşebilecek öğrencilerimizin veli-öğretmen ve okul idaresi işbirliği ile ortak tedbir alınması sorunu baştan halletmemizi sağlayacaktır. Öğrenci velisinin aydınlatılmasının sağlanması ve veliye öğrencilerin sadece notları ile değil, problemleri varsa bunlarla da ilgilenilmesi gereği benimsetilmeye çalışılmalıdır.

Türkçe Öğretmeni …………………… öğrencilerin başarısızlıklarında bir olumsuz etmen de ifade yeteneklerinin zayıflığıdır. Bazı öğrenciler sorulara verdikleri cevaplarda veya konu anlatımlarında birkaç cümleden sonra takıldıkları ve cümleleri tamamlayamadıkları görülmektedir. Bu durumun ilköğretimden buraya kadar devam ettiğini belirtti.

Müdür Yardımcısı ……………………….. başarının kalıcı ve devamlı olmasını sağlamak hepimizin görevidir. Problemleri olan öğrencilerimiz hakkında işbirliğimizi Okul İdaresi, Öğretmen ve veli üçgeninde çözmeliyiz.  Okul idaresi olarak suni başarının sizler gibi karşısındayız. Gerçek başarıyı sağlamak için neler yapılması gerekiyor ise okul idaresi olarak bu tedbirleri almak için her türlü katkı ve destek sağlanacaktır.

İngilizce dersi öğretmeni ……………………… Öğrenci velilerinin genel olarak eğitim durumlarının düşük olmasına rağmen çocuklarının eğitimlerini desteklediğini ancak bazı öğrenci velilerinde bu ilginin olmadığını belirtmiştir. Bu yüzden öğrenci velileriyle sık sık görüşmeler yapılarak öğrencilerin başarılarını artıracak önlemlerin alınması gerekliliğini belirtmiştir.

Türkçe öğretmeni …………………….. sınıfta öğrencilerin okuma alışkanlıkları olduğunu diğer sınıflara göre okuma oranının daha iyi olduğunu söyledi.

Sosyal Bilgiler öğretmeni …………………. öğrencilerin genel olarak çalışma becerilerinin iyi olduğunu ancak araştırmaya daha fazla yönlendirme yapmanın uygun olacağını söyledi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni ………………. öğrencilere adları ile hitap edilmesinin farklı yorum getiren öğrenciye anında sözlü notu ile ödüllendirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

İngilizce dersi öğretmeni …………………… Öğrencilere araştırma ödevleri verilerek derse hazırlıklı gelmelerinin sağlanması gerektiğini, İngilizce dersindeki başarının artırılması için öğrencilerin pratik ve konuşma kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini,

Fen ve Tek. Öğretmeni ……………………… öğrencilerin başarılarını artırmak ve test çözme kabiliyetlerini geliştirmek için konu sonlarında test uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

  1. Sınıf öğretmeni ……………………. başarının sağlam zemin üstüne kurulması için dört ayağı olduğunu bunların öğretmen, idare, öğrenci ve veliler olduğunu ifade ederek 6/A sınıfı velilerinin birkaç veli dışında işbirliği içerisinde olduğunu bu işbirliğinin tüm veliler sürece dâhil edilerek devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
  1. Okul müdür yardımcısı ………………….. sınıfımızda başarıyı artırıcı tedbirlerin alınması için okul idaresi olarak her türlü katkıyı sunacaklarını, imkânları dâhilinde maddi yönden hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaklarını, her türlü fotokopi, teksir vb. araçları öğrencilerimizin eğitimi ve öğretimi açısından hizmete sunacaklarını ifade ederek ve başka söz alan olmadığından toplantıyı sona erdirmiştir.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1-Kişilik sorunu olan öğrencilerle ilk etapta sınıf rehber öğretmeni birebir görüşmeler yapacaktır. Gerek görülürse bu öğrencilerin aileleri ile konuşulacak.

2-Sosyal ilişkileri iyi olmayan öğrencilerin öncelikle aktif öğrencilerle arkadaşlık etmeleri sağlanacaktır. Bu öğrencilere görevler verilerek başarıya ulaşmanın verdiği güven duygusunu yaşamaları sağlanacaktır.

3-Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin tespiti durumunda okul idaresine bilgi verilecek ve yapılacak ekonomik yardımlardan bu öğrencilerinde faydalanmaları sağlanacaktır.

4-Sınıf olarak başarı durumunun arttırılabilmesi için ders çalışma yöntemleri hakkında öğrencilere tekrar bilgi verilecek ve bu yöntemleri uygulamaları takip edilecektir.

5-Başarılı öğrenciler çeşitli fırsatlarla ödüllendirilerek diğer öğrenciler de çalışmaya özendirilecektir.

6-Ders anlatımında öğrencilerin daha aktif görev almaları sağlanacak, dersler öğrenci merkezli işlenecektir.

7-Ders araç ve gereçleri mümkün olduğu kadar çok kullanılacak ve böylece anlatılan bilgiler daha da somutlaştırılacaktır.

……………………                       ………………………….                           ……………..

Türkçe Öğrt.                                Matematik Öğrt.                   Fen ve Teknoloji Öğrt.

………………………                   ……………………                       ………………………

Sosyal Bilgiler Öğrt.                       İngilizce Öğrt.                     Din Kül. Ahl. Bil.Öğrt.

……………                                      …………………………..            …………………….

Görsel Sanatlar Öğrt.             Bilişim Teknolojileri Öğrt.               Beden Eğt. Öğrt.

………..

Müdür Yard.

 UYGUNDUR

Okul Müdürü

 

Öğrenci değerlendirme formunu indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir