Kanunî Sultân Süleyman Han’ın Hayatı

Kanunî Sultân Süleyman Han Babası: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa (Hafize) Hatun
Doğum Tarihi: 1495
Tahta Çıkışı : 30 Eylül 1520
Ölümü: 6/7 Eylül 1566

Kanunî Sultân Süleyman devrine şarkıyâtçı Ortalon’un söylediği şu sözlerle başlamak istiyoruz: “Sultân Süleyman’ın eserleri bir sıraya konulsa, en alt katta muhârebeleri, onun üstünde bıraktığı âbideler ve en üstte ise, kurmuş olduğu ilmî ve hukukî müesseseler gelir”.

Yukarıda zikredilen özelliğinden dolayı Osmanlı tarihinde Kanunî; sadece Osmanlı Padişahlarının değil, dünyada görülen hükümdârların en muhteşemlerinden biri olması haysiyetiyle Batı âleminde Le Manifigue (Muhteşem) ve Grand (Büyük); şâirlik mahlası olarak Muhibbî; 13 tane büyük gazâya fiilen iştirâk etmiş olması hasebiyle Gâzî ve diğer Osmanlı Padişahlarına dendiği gibi bazan da Süleyman Şah denen Kânunî Sultân Süleyman, bir rivâyete göre, 900/1494 yılında Hafsa Sultân’dan Trabzon’da dünyaya gelmiştir. 926/1520 yılında ve 26 yaşında Osmanlı tahtına geçen Kanunî, 974/1566 tarihine kadar yani 46 sene Padişahlık yapmıştır.

Kanuni Sultân Süleyman, evvela başına gâile çıkarmak isteyen, babası zamanında Şam Beylerbeyisi olan ve iktidâr değişikliğinden istifâde ederek Melik Eşref ünvânıyla hükümdârlığını ilan eden Canberdi Gazâli’yi 1521’de idam ettirdi. Bu gâileyi bertaraf eden Kanunî, daha sonra meşhur seferlerinden 1. Sefer-i Hümâyûn’unu Belgrâd üzerine yaptı. 1. Macar seferi veya Engürüs seferi de denen bu sefer neticesinde, sırasıyla Böğürdelen (Şabaç), Zemun ve Salankamin kaleleri fethedilmiş ve nihâyet daha sonraları Dâr’ül-Cihâd adını alan Belgrâd, 927/1521’de feth olunmuştur. Bu arada Yemen’de fitnelere yol açan İskender adlı şahıs, kendi adamları tarafından öldürülerek, 927/1521 tarihinden itibaren bu beldelerde de Osmanlı Sultânı adına hutbe okunmaya başlanmıştır.
2. Sefer-i hümâyûnunu asırlarca haçlı ordularına karakolluk yapan Rodos ve adalar üzerine düzenlemiş ve 929/1522 yılının sonlarına doğru Bodrum, Tahtalı ve Aydos kaleleriyle birlikte İstanköy, Sömbeki ve Rodos adaları Osmanlı ülkesine katılmıştır. Hıristiyanlığın İslâm âlemine karşı bir kalesi sayılan Rodos’un zabtı, Avrupa’da büyük bir hayret ve teessür uyandırmıştır. Osmanlı orduları adaları fetihle meşgul iken Anadolu’da problemler çıkaran ve Yavuz tarafından Zülkadriye Eyâleti beylerbeyliğine getirilen Şehsuvaroğlu Ali Bey fitnesi de, Ferhad Paşa kumandasında gönderilen ordu ile 929/1522’de bertaraf olunmuştur. Bu arada Mısır’da çıkan cüz’î isyanlar da aynı yıl bastırılmış; vefat eden Hayır Bey’in yerine evvela Mustafa Paşa ve sonra da ikinci vezir Ahmed Paşa getirilmiş ve memlekette huzur ve âsâyiş sağlanmıştır. 930/1523 yılında Şah İsmail’in Sultânı tebrik için elçi gönderdiğini ve aynı yıl kendisinin vefatı üzerine oğlu Tahmasb’ın yerine şah olduğunu da kaydetmek isteriz.

3. Sefer-i hümâyûn, 2. Engürüs (Macaristan) veya Mohaç seferi olarak da bilinir. Belgrat’ın alınmasından sonra Müslüman Türk akınlarına ma’rûz kalan Macaristan, Hırvatistan, Transilvanya ve Dalmaçya, bu seferle önemli ölçüde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 932/1526 tarihinde Tuna nehri üzerinde bulunan Petro Varadin (Petervardin) kalesini fetheden Osmanlı orduları, daha sonra da sırasıyla Sirem muhitindeki kaleleri, İyluk ve beraberindeki on küsur kaleyi ve nihayet Drava nehri kenarındaki Ösek (Eszek) kalesini zaptetmişlerdir. Kazanılan Mohaç zaferinden sonra, 932/1526 yılının Eylül’ünde Macaristan’ın başşehri olan Budin fethedilmiş ve bunu Segedin, Budin’in tam karşısında yer alan Peşte ve benzeri çevre şehirlerin fetihleri takip eylemiştir. İstanbul’a Macaristan fâtihi ünvanıyla dönen Kanuni, bu seferiyle Orta Avrupa’da dengeyi değiştirmiş ve artık Osmanlı Devleti’nin sınırları Avusturya ve Çekoslovakya’ya dayanmıştır.

Ferdinand’ın tekrar Almanlardan destek alarak Budin’e yürümesi üzerine, 4. Sefer-i Hümâyûn’unu da Macaristan’a düzenleyen Kanuni, 936/1529 tarihinde Budin’i yeniden Osmanlı hâkimiyetine aldı ve yol üzerindeki Estergon’u ele geçirdikten sonra Ferdinand’ın gizlendiği Viyana’ya doğru yürüdü. Netice alınamayan I. Viyana Muhâsarası, Alman ve Macarları tekrar ümitlendirdi.

5. Sefer-i hümâyûnunu yeniden ümitlenen Alman Şarlken ve Macar Ferdinand üzerine yapmayı planlayan Kanunî, 938/1532 tarihinde başladığı bu seferinde, evvela Siklos (Şikloş), Kanije ve nihâyet Viyana yolunu Osmanlı ordularına açan Güns kaleleri başta olmak üzere on beşten fazla kaleyi fethetmeyi başarmıştır. Meydandan kaçan Şarlken ve kardeşi Ferdinand’a ağır nâmeler gönderen Kanunî, Budin’i geri aldığı gibi, Papoçe, Şopron, eski başkentlerden Gradcaş, Pojega, Zacisne, Nemçe ve Podgrad kalelerini aldıktan sonra, 939/1532 senesi Kasımında Almanlarla sulh yaparak İstanbul’a dönmüştür.
6. Sefer-i hümâyûn, Irakeyn seferi veya İran seferi diye de meşhurdur. Şarlken’den sonra Kanunî’nin ikinci büyük rakibi olan Şah Tahmasb, Bitlis hâkimini kendisine tâbi olması için zorluyor ve Osmanlı Devleti’nin başına doğuda gâileler açıyordu. Osmanlı Devleti’ni Olama Hân ve Safevi devletini ise, Bitlis Hâkimi Şeref Hân tutuyordu. 940/1533 yılında sefer, Vezir-i A‘zam İbrahim Paşa komutasında başladı ve yol esnasında Adilcevaz, Erciş, Van ve Ahlat alındıktan sonra 941/1534 yılında Tebriz’e girildi. Daha sonra aynı yılın Eylül’ünde Padişah da sefere katıldı ve Karahan Derbendi geçildikten sonra Hemedan ve Kasr-ı Şirin yoluyla Bağdat’a ulaşıldı. 941/1534 Aralık ayında Bağdad direnmeden teslim oldu. Kerkük ve Hille gibi Irak beldeleri Osmanlı ülkesine katıldığı gibi, Güney Irak, Kuveyt, Lahsâ, Katîf, Necd, Katar ve Bahreyn bölgeleri de Osmanlı Devleti’ne itâat edince bütün bunlar, Basra Eyâleti adı altında Osmanlı’ya bağlandı (24.7.1538). Bu arada Barbaros Hayreddin Paşa, aynı yıl Tunus’u fethederek Osmanlı Devleti’ne bağlamıştı.

7. Sefer-i hümâyûnda Venediklilerin üzerine gidilmiş, Korfu ve Otranto hücuma ma’rûz kalmışsa da, Venediklilerin sulh talebi ve Fransa Kralının da arzusu üzerine 1537 yılında İstanbul’a dönüldü. Bu arada Doğu Hırvatistan’da Osiyek yakınlarındaki Vertizo’ya sokulan düşman askerleri yok edildi.

8. Sefer-i hümâyûn Kara Boğdan yani Moldavya üzerine yapıldı. 1538 yılında Kanuni Moldavya üzerine yürürken, denizlerde Hadım Süleyman Paşa, Süveyş’ten hareket ederek Yemen ve Aden’i almış ve Hindistan’daki Diu Kalesini kuşatmıştı. Yine aynı yıl, Osmanlı Devleti’ne Batı Cezayir’i kazandıran Barbaros Hayreddin Paşa, Batılı donanmalara karşı kazandığı Preveze deniz zaferi ile Akdeniz’i bir Osmanlı Gölü haline getirmişti. Kara Boğdan seferi de, her ne kadar sulh ile neticelendi ise de, hem Moldavya bölgesinde ve hem Tuna boyunda Osmanlı sınırları durmadan genişliyordu.

9. Sefer-i hümâyûn, 1541’de yapılan Budin Seferi’dir. Macaristan’da Osmanlıların himâyesindeki Kral Yanoş Zapolya’nın ölümüyle (1540), Avusturyalı Ferdinand’ın buraları işgal etmek istemesi ve hatta Budin ve Peşte’yi kuşatması, Kanunî’yi tekrar bu bölgelere getirdi. 1541 tarihli bu seferle artık Macaristan’ı Budin Eyâleti’nin bir parçası haline getirdi.

Kısa bir süre sonra Ferdinand, Almanların desteği ile yine Budin ve Peşte’yi kuşattıysa da, Kanunî Sultân Süleyman 10. sefer-i hümâyûnu ile hem Ferdinand’ı ve hem de kendisini destekleyen Almanları, 1543 tarihinde geri çekilmeye ve Osmanlı Devleti’nden sulh andlaşması istemeye mecbur etti. Bu sefer neticesinde Macaristan’ın dinî merkezi olan Estergon, İstolni-Belgrad ile beraber iki mühim sancak merkezi olarak Budin’e bağlandı. Peç ve Şikloş, geri alındı. Yapılan andlaşmayı bütün Avrupa devletleri kabul etmek durumunda kalırken, Kanunî, tartışmasız “Cihân Padişahı” ünvanını bu gazâ ile kazandı. İmparator sıfatı, sadece Muhteşem Süleyman için kullanılabilecekti.

Muhteşem Süleyman, 11. sefer-i hümâyûnunu, Osmanlı Devleti’ni arkadan vurmayı âdet haline getiren İran’a yaptı. Buna 2. İran Seferi de denir. 1548-1549 yıllarında gerçekleştirilen bu sefer ile, Tebriz geri alındı. 1553-1555 yılları arasında da 3. İran seferini ve genelde ise, 12. Sefer-i hümâyûnunu yaptı. Buna Nahcivan Seferi de denmektedir. 1554 Temmuz’unda Revan’a gelen Padişah, oradan Nahcivan’a giderek burayı feth eyledi. Kuzey Azerbaycan üzerinden Güney Azerbaycan’a geçince, Şah sulh istedi ve ortalarda görünmeyince de Amasya’ya çekildi. 1555 yılında Amasya’da imzalanan andlaşma ile Gürcistan paylaşıldı ve Irak’da eski sınırlar muhâfaza edildi.

Şehzâde Mustafa ve Şehzâde Bâyezid meseleleriyle yıpranan haşmetli Padişah, son büyük seferini, 1566 yılında Zigetvar’a düzenledi ve burada kuşatma sırasında 72 yaşında iken çadırında vefât etti.
Yavuz döneminde 6.5 milyon km2 olan Osmanlı Devleti’nin toprakları, Kanunî devrinin sonunda en yüksek seviyesine olmasa da, 15 milyon km2ye yükseldi. Osmanlı Devleti’nin sınırları içine, Avrupa’da -bugünkü siyasi sınırlarla- Eszak hariç Macaristan, Erdel (Romanya’da), Banat (Romanya ve Yugoslavya’da), Belgrad ve Voyvodana, Hırvatistan ve Slovenya ve daha nice yerler; Asya’da Rodos ve on iki ada, Arabistan, Batı Gürcistan, Doğu Anadolu’nun geriye kalan kısmı, himâye bölgeleri olarak, Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Hadramut, Katar ve daha nice yerler; Afrika’dan Eritre, Cibuti, Somali, Habeşistan’ın önemli bölgeleri, Libya, Tunus, Çad ve Büyük Sahra’nın bazı kısımları dâhil olmuştu. Kısaca “Bir sultân-ı azîm’üş-şan idi ki, her hıttada hutbesi yürür ve bin bir kal’ada nevbeti vurulurdu.”.

Netice olarak Kanunî Sultân Süleyman devri, hem devletin sınırlarının genişlemesi yani siyâsi ve coğrafi açıdan ve hem de ilim, kültür, hukuk ve maliye gibi konular açısından, Osmanlı Devleti’nin zirvelere yükseldiği bir dönemin kısa adıdır.

Kanunî Sultân Süleyman, hem büyük bir asker, hem kudretli bir idareci ve hem de eşine ender rastlanır bir devlet teşkilâtçısı idi. Bu dehâsını, Fâtih zamanında hazırlanan teşkilât kanunlarını geliştirerek ve kısmen de değiştirerek gösterdi. Denilebilir ki, Osmanlı Devleti’nin siyâsî, kültürel, sosyal, iktisâdî, adlî ve kısaca her çeşit yapılanması, Kanunî devrinde zirvesine yükseldiği gibi, devletin merkezî ve taşra teşkilâtı da bu dönemde zirveye yükselmiştir. Bunu, hazırlattığı kanunnâmelerde görmek mümkündür.

Kanuni devrinin zirveye yükselmesinde katkısı bulunan Sadrazamlar arasında Pîrî Mehmed Paşa, Lütfi Paşa ve Sokullu Mehmed Paşa’yı; Şeyhülislâmlar arasında Zenbilli Ali Efendi, Kemal Paşa-zâde, Çivi-zâde ve özellikle de Ebüssuud Efendi’yi; diğer devlet adamları arasında Barbaros Hayreddin Paşa, Koca Nişancı Celâl-zâde Mustafa, Seydi Bey ve Ca’fer Ağa’yı; ilim ve maneviyât erbâbı arasında ise, Nakşibendi Tarikatının reislerinden Hâce Mahmûd Bedahşî, Şeyh Bâli Efendi, Hâce Derviş Mehmed Efendi, Molla Abdüllatif Efendi ve Kadi-zâde Acem Efendi’yi zikredebiliriz. Ancak büyük zatlar bunlardan ibaret değildir.

ZEVCELERİ: 1- Hürrem Haseki Sultân; Kanunî’nin nikâhına aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks râhibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan câriyedir. Şehzâde Mehmed ve Selim II’nin annesi. 2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzâde Mustafa’nın annesi. 3- Gülfem Hâtun; Câriyelerden ve Şehzâde Murad’ın annesi. 4- Abdullah kızı ve Şehzâde Mahmûd’un annesi.

ÇOCUKLARI: 1-Şehzâde Sultân Mahmûd Hân. 2-Şehzâde Sultân Mustafa Hân. 3-Şehzâde Murad. 4-Şehzâde Sultân Mehmed Hân. 5-Şehzâde Abdullah. 6- Mihrimah Sultân. 7-Şehzâde Sultân Selim Hân II. 8-Şehzâde Sultân Bâyezid Hân. 9- Fatma Sultân. 10- Râziye Sultân. 11-Şehzâde Sultân Cihangir. 12-Şehzâde Orhan .

Kaynak: Osmanlı Araştırmalar Vakfı

1520     Yavuz Sultan Selim’in vefatı.
Kanunî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı.
1521     Sultan Selim Camii’nin temelinin atılması.
Kanuni’nin Belgrad seferine başlaması.
27.05.1521     Kanunî’nin İstanbul’dan Edirne’ye gelişi.
07.07.1521     Böğürdelen Kalesi’nin fethi.
29.08.1521     Belgrad Kalesi’nin fethi.
18.09.1521     Kanunî’nin İstanbul’a hareketi.
19.10.1521     Kanunî’nin İstanbul’a gelişi.
1522     Venedik Cumhuriyeti ile yeni bir barış andlaşması imzalanması.
Osmanlı Donanması’nın Rodos seferine başlaması.
16.06.1522     Kanunî’nin Rodos seferi için İstanbul’dan ordusu ile hareketi.
24.06.1522     Donanmanın Marmaris’ten Rodos’a gitmek üzere hareketi.
01.07.1522     Kanunî’nin Kütahya’ya gelişi.
04.07.1522     Kanunî’nin Sandıklı Ovası’na gelişi.
15.07.1522     “Kharki-Herke” Adası’nın fethi.
28.07.1522     Kanunî’nin Marmaris’ten Rodos’a geçişi ve savaşın başlaması.
20.12.1522     Rodos Kalesi’nin teslim olması.
29.12.1522     Kanunî’nin Rodos’a girmesi.
02.01.1523     Rodos Şövalyeleri’nin Türk Ordusu’na teslim ettikleri bayraklarından sonra adadan ayrılmaları.
Kanunî’nin İstanbul’a hareketi.
29.01.1523     Kanunî’nin İstanbul’a gelişi.
1524     Kanunî’nin oğlu şehzade Selim’in doğumu. Mısır Valisi hain Ahmed’in hutbe okutarak isyanı.
Mısır ıslahatı için Vezir İbrahim Paşa’nın İstanbul’dan hareket etmesi.
25.03.1525     İstanbul’da Yeniçerilerin isyanı.
İstanbul’a gelen ilk Fransız elçisinin Kanuni tarafından kabulü ve Türk fetihleri karşısında Avrupalıların olayı değerlendirmelerinin görüşülmesi.
Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi’nin vefatı.
23.04.1526     Kanunî’nin Mohaç seferi için İstanbul’dan hareketi.
09.07.1526     Kanunî’nin Sultan Süleyman’ın Belgrad’a gelişleri.
Petervaradin şehir ve Kalesi’nin kuşatılması ve alınması.
29.08.1526     Mohaç Zaferi.
03.09.1526     Türk ordusunun Budin’e hareketi.
11.09.1526     Kanunî’nin Budin şehrine girişi.
21.09.1526     Kanunî’nin Peşte’ye geçişi.
Segedin ve Baç Kalesi’nin alınışı.
Beçne Zaferi.
16.10.1526     Erdel Voyvodası, Jan Şapolya’nın Macar Krallığına getirilmesi.
13.01.1527     Macaristan fatihi Kanunî’nin İstanbul’a dönüşü.
30.04.1527     Vezir İbrahim Paşa’nın Anadolu isyanlarını bastırmak için İstanbul’dan hareketi.
Sivas yakınında Kalender Karaçayır’ın isyanı ve İbrahim Paşa tarafından isyanın bastırılması.
Bosna, Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya’nın fethi.
28.02.1528     Osmanlı himayesine giren Macar kralı Jan Şapolya ile anlaşma imzalanması.
10.05.1529     Kanunî’nin Viyana seferi için İstanbul’dan hareketi.
20.05.1529     Kanunî’nin Edirne’ye gelişi.
30.05.1529     Kanunî’nin Ordu ile hareketi.
17.07.1529     Ordu’nun Belgrad’a gelişi.
15.08.1529     Macar asilzadelerinin ordugâha gelerek iltihak etmeleri.
18.08.1529     Macar Kralı Jan Şapolyo’nun huzura kabulü.
03.09.1529     Budin şehrinin Osmanlı ordusu tarafından kuşatılması.
07.09.1529     Budin Kalesi’nin Türk ordusuna teslimi.
10.09.1529     Boğdan Prensliği’nin tabiyet andlaşması imzalanması.
12.09.1529     Ordu karargâhının Budin’den Eski Budin’e nakledilmesi.
22.09.1529     Türk Ordusu’nun Avusturya topraklarına girişi.
24.09.1529     Kanunî’nin Viyana’yı savunanlara teslim ol teklifi.
27.09.1529     Kanunî’nin Viyana’ya gelişi ve şehri kuşatması.
14.10.1529     Birinci Viyana kuşatmasının sona ermesi.
Büyük topların Tuna Donanması ile nehir yoluyla nakli.
16.10.1529     Türk Ordusu’nun Viyana’dan Budapeşte’ye hareketi.
27.10.1529     Kanunî’nin Budin’den Peşte’ye gelişi.
29.10.1529     Kanunî Sultan Süleyman’ın 5 gün Budin’de kaldıktan sonra İstanbul’a gitmek üzere ordusu ile hareketi.
17.10.1530     Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında bir antlaşma imzalanmak amacıyla Avusturya’dan İstanbul’a elçiler gelmesi.
Budin’in Alman kuşatmasından kurtarılması.
25.04.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın 5. Seferi.
Alman seferine hareketi.
03.05.1532     Kanuni’nin Edirne’ye gelişi.
12.06.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın Niş’e gelişi.
Avusturya Elçilerinin mütareke isteklerinin reddedilmesi.
08.07.1532     Ordu’nun Belgrad önlerinden ileri hareketi.
20.07.1532     Şıkloş ve arka arkaya 7 Kale ve Kanije Kalesi’nin fethedilmesi.
07.08.1532     Raab Suyu kenarında bulunan karşılıklı 4 kalenin alınması.
30.08.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın Kral Ferdinand’ı meydan muharebesine davet eden bir resmi yazı gönderilmesi.
21.09.1532     Cenevizli kaptan “Andrea Doria”nın Osmanlı sahillerine ilk tecavüzü Koron Kalesi’ne gelmesi.
12.11.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a ulaşması.
18.11.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın Edirne’ye varması.
22.11.1532     Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’a gelmesi.
10.01.1533     Barış Andlaşması’nı imzalamak üzere Avusturya’dan İstanbul’a bir elçi gelmesi.
22.06.1533     Türk hakimiyetini kabul eden Avusturyalı’lar ile barış andlaşmasının imzalanması.
27.11.1533     Barbaros Hayreddin Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edilişi.
02.04.1534     Mora sahilindeki Koron Kalesi’nin alınması.
06.04.1534     Barbaros Hayreddin (Cezayir Beylerbeyi) Paşa’nın Kaptan-ı Derya tayin edilmesi.
11.06.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın 6. Seferi.
Irakeyn seferi.
Kanunî’nin Irakeyn seferine başlamak üzere Üsküdar’a geçişi.
23.06.1534     Van ve çevresindeki kalelerin fethedilmesi.
Doğu Anadolu’da çeşitli kalelerin alınması.
20.07.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Konya’ya gelişi.
31.07.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Kayseri’ye gelişi.
01.08.1534     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus seferine hareketi.
08.08.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Sivas’a gitmesi.
20.08.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzincan’a ulaşması.
22.08.1534     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Tunus’u alması.
05.09.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Erzurum’a gelişi.
28.09.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Tebriz’e hareket etmesi.
05.10.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Ucan Yaylası’ndan, Sultaniye’ye ve Bağdad’a hareketi.
14.10.1534     Erzurum ve Kars’daki Türkmen Beylikleri’ne son verilmesi.
Erzurum Eyaleti Beyliği’ne Dulgadır Oğulları’ndan Mehmed Harun’un, Çemişkezek Sancak Beyliği’ne de kardeşi Ali Bey’in tayini.
20.10.1534     Hemedan önlerinde Ordu’nun kamp kurması.
15.11.1534     Ordu’nun Kasrı Şirin’de konaklaması.
Bağdat valisinden temsilciler gelerek itaat arzetmeleri.
23.11.1534     Veziriazam İbrahim Paşa’nın Bağdad’ı işgal için ileri hareketi.
28.11.1534     Bağdat’ın Türk kuvvetleri tarafından ilk fethi.
29.11.1534     Bağdat’ın anahtarının Kanuni Sultan Süleyman’a teslimi.
30.11.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat’a girişi.
07.12.1534     Kanuni Sultan Süleyman’ın kış mevsimini geçirmek için ordugâhtan şehre taşınması.
09.12.1534     Tebriz’in sukutu.
Van Kalesi’nin Safaviler tarafından kuşatılması.
01.04.1535     Kışı Bağdat’ta geçiren Kanuni’nin, İkinci Azerbaycan seferi için ayrılması.
29.05.1535     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Akdeniz’i bir Türk gölü yapmak için donanma ile hareketleri.
Alman İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint’in, Barbaros Hayreddin Paşa ile mücadele etmek için Barselona’dan Tunus’a hareketi.
21.06.1535     Şah Tahmasb’ın barış istemek üzere elçi göndermesi.
30.06.1535     Tebriz’in üçüncü defa işgal edilmesi.
03.07.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci defa Tebriz’e girişi.
15.07.1535     Charles Quint ordusuna bir ay dayanan Halk-ul-Vad Kalesi’nin düşmesi.
20.07.1535     Kanuni’nin Tebriz’den İran ordusu üzerine hareket etmesi.
03.08.1535     İran Şahından barış andlaşması imzalamak için elçiler gelmesi.
07.08.1535     Ordu’nun Tebriz’e doğru geri hareketi.
20.08.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Tebriz’e gelişi.
27.08.1535     Kanuni’nin Tebriz’den İstanbul’a gitmek üzere hareket etmesi.
20.10.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Diyarbakır’a gelişi.
16.11.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Urfa’ya gelişi.
24.11.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Haleb’ e gelişi.
05.12.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Antakya’ya gelişi.
07.12.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın İskenderun’a gelişi.
14.12.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Adana’ya gelişi.
29.12.1535     Kanuni Sultan Süleyman’ın Eskişehir’e gelmesi.
04.01.1536     Kanuni Sultan Süleyman’ın İzmit’e gelmesi.
08.01.1536     Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’a gelmesi.
18.02.1536     Osmanlı Devleti ile Fransa arasında Kapitülasyon meselesi ve Fransa’ya ilk kapitülasyonun verilmesi.
14.03.1536     Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı, İkinci Vezir Ayas Mehmed Paşa’nın tayini.
04.07.1536     Erzurum valisinin Gürcistan savaşı.
18.11.1536     Barbaros Hayreddin Paşa’nın İtalya seferi.
12.03.1537     Bosna Beyi Hüsrev Bey’in tazyiki ile Kilis Kalesi’nin alınışı.
11.05.1537     Osmanlı Donanması’nın İtalya seferi için hareketi.
17.05.1537     Kanuni Sultan Süleyman’ın 7. seferi.
“Sefer-i Pulya” ve “Gazay-ı Korfos” adı verilen İtalya ve Adriyatik seferi için Kanuni’nin İstanbul’dan sefere başlamak üzere hareket etmesi.
13.07.1537     Kanuni Sultan Süleyman’ın Avlonya’ya gelişi.
22.07.1537     Andreo Doria komutasındaki imparatorluk donanmasının küçük bir Türk filosunu yenmesi.
23.07.1537     İtalya’ya asker geçirilmesi.
13.08.1537     Ordu’nun İtalya’dan Avlonya’ya nakledilmesi.
22.08.1537     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Avlonya’ya gelmesi.
25.08.1537     Donanmanın Avlonya’dan Korfu Adası’na hareket etmesi.
26.08.1537     Kanuni Sultan Süleyman’ın Korfu Adası karşısındaki sahilde mevzi almak üzere Avlonya’dan hareketi.
29.08.1537     Korfu Adası’na ikinci çıkarma harekâtı.
06.09.1537     Korfu kuşatmasının kaldırılması.
15.09.1537     Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’a hareketi.
Barbaros Hayreddin Paşa’nın Kiklad ve Sporad denilen Adalar Grubunu fethetmesi.
22.10.1537     Kanuni’nin Pulya seferinden İstanbul’a dönüşü.
02.12.1537     Kral Ferdinand komutasındaki Avusturya ordusuna karşı kazanılan Vertizo zaferi.
07.06.1538     Barbaros Hayreddin Paşa’nın ikinci adalar seferine başlaması.
08.07.1538     Kanuni Sultan Süleyman’ın 8. Seferi.
Kanuni’nin “Gazay-ı Kara Boğdan” denilen Boğdan seferine hareketi.
13.07.1538     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Girid’e yaptığı akın.
Kerpere Kaşot Adaları’nın alınması.
22.07.1538     Basra’nın Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandığını arzetmek üzere Emir Mani’nin Edirne’ye gelmesi.
24.07.1538     Basra’nın anahtarının Kanuni’ye taktim edilmesi.
Kanuni’nin Tuna üzerinde Isakçı konağına geçmesi ve köprü kurulması.
27.07.1538     Hindistan seferine çıkan Hadım Süleyman Paşa’nın Aden’e gitmesi ve Aden Emirliği’ni zaptı.
16.08.1538     Kanuni’nin Boğdan seferinden Babadağ’a gelmesi.
27.08.1538     Hadım Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı Donanması’nın Hindistan’da Gucerat sahillerine gelişi.
31.08.1538     Kanuni Sultan Süleyman’ın, Mimar Sinan’ın Prut Nehri üzerine kurduğu köprüden orduyu geçirmesi.
09.09.1538     Kırım Hanı Sahip Giray’ın orduya katılması.
15.09.1538     Boğdan başkentinin işgal edilmesi.
21.09.1538     Bucak Sancağı’nın ilhakı ve Boğdan Beyliği’nin yeni durumu.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Boğdan meselesini hallederek İstanbul’a dönüşü.
25.09.1538     Barbaros Hayreddin Paşa ile Kaptan Andrea Doria’ın Preveze önlerinde karşılaşmaları.
27.09.1538     Preveze önlerinde Barbaros Hayreddin Paşa’nın ilk taaruzu ve düşman donanmasının geri çekilmesi.
28.09.1538     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Preveze zaferi.
15.10.1538     Preveze deniz zaferinin Yanbolu Konağı’nda bulunan Kanuni Sultan Süleyman’a iletilmesi.
27.10.1538     Boğdan seferinden, Kanuni’nin İstanbul’a dönüşü.
Dalmaçya’nın güneyinde “Castelnuovo” Kalesi’nin düşmesi.
13.03.1539     Hindistan seferinden dönen Süleyman Paşa’nın Yemen’de bir Türk vilayeti kurduktan sonra Cidde Limanı’na gitmesi.
13.07.1540     Ayas Paşa’nın vefatı, ikinci vezir Lütfi Paşa’nın göreve tayini.
10.08.1540     Dalmaçya’nın güneyinde “Castelnuovo” Kalesi’nin alınması.
20.10.1540     Osmanlı-Venedik barış antlaşmasının imzalanması.
22.04.1541     Veziriazam Lütfi Paşa’nın sadaretten azli.
Hadım Süleyman Paşa’nın tayini.
20.06.1541     Kanuni Sultan Süleyman’ın 9. seferi.
Kanuni’nin Budin Seferi için İstanbul’dan hareketi.
21.08.1541     Osmanlı ordusunun dört cepheden kuşatarak gerçekleştirdiği Budin zaferi.
26.08.1541     Kanuni Sultan Süleyman’ın Budin’e gelmesi.
29.08.1541     Bir yaşındaki küçük Macar Kralı II. Yanoş’un Türk ordugâhına getirilmesi.
Budin’in işgali ve Macaristan’ın Osmanlı ülkesine katılması.
30.08.1541     Orta Macaristan’da ilk idarenin kurulması.
02.09.1541     Kanunî’nin Budin’e girişi ve ilk Cuma namazını kılması.
04.09.1541     Küçük “Zigmond-Janos”a verilen Transilvanya-Erdel Beyliği fermanının kraliçe Isabelle’e gönderilmesi.
05.09.1541     Kraliçe Isabelle’nin krallık sarayını tahliyesi.
07.09.1541     Kral Ferdinand’ın elçiler göndererek Osmanlı hakimiyeti altında Macar Krallığına talip olması ve bu isteğin reddedilmesi.
20.10.1541     Barbaros Hayreddin Paşa’ya karşı ikinci Afrika seferine çıkan Almanya İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint’in Cezayir sahillerine çıkarma hareketi.
23.10.1541     Cezayir’i savunan Hasan Ağa’nın Charles Quint’in ordusuna karşı zafer kazanması.
31.10.1541     Charles Quint’in Afrika sahilindeki ordu döküntüsünü donanmasına yükleyerek gitmesi.
09.10.1542     Kral Ferdinand adına haraç mukabilinde Macar tacını istemeye gelen Avusturya elçisinin reddedilmesi.
17.10.1542     Kanuni’nin Macaristan üzerine yürüyen müttefik Avrupa ordularına karşı İstanbul’dan Edirne’ye hareketi.
24.10.1542     Peşte’yi kuşatan müttefik Avrupa ordularının, oniki de bir oranındaki Türk koruyucularına mağlup olduktan sonra perişan kaçarken imha edilmesi.
23.04.1543     Kanuni Sultan Süleyman’ın 10. seferi.
Kanuni’nin “Usturgon” Estergon (Avusturya) seferi için Edirne’den hareketi.
28.05.1543     Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Fransa’nın Almanya ile olan anlaşmazlığı sebebiyle Fransız Donanması’na destek olmak amacıyla, İstanbul’dan Nice hareketi.
04.06.1543     Edirne’den, Avusturya seferi için yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a gelmesi.
20.06.1543     Barbaros Hayreddin Paşa’nın Mesina ve Reggio Kaleleri’ni teslim aldıktan sonra İtalya sahillerindeki faaliyetleri.
22.06.1543     Avusturya ile savaşda Türk ordusunun Valpo Kalesi’ni alması.
04.07.1543     Budin’in güneyinde bulunan Pees Kalesi’nin alınışı.
05.07.1543     Şikloş Kalesi’nin Türklere teslim oluşu.
20.07.1543     Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Fransa’ya giden donanmanın Marsilya’ya varması ve Kaptan Paşa’nın Marsilya’da karaya çıkması.
29.07.1543     Estergon Kalesi’nin kuşatılması.
05.08.1543     Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki Türk donanmasının Marsilya’dan Toulon’a hareketi.
10.08.1543     Estergon Kalesi’nin Türk ordusu tarafından alınması.
20.08.1543     Türk donanmasının Nice’i fethi.
04.09.1543     Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki kuvvetlerin “İstol-Belgrad”ı fethi.
09.10.1543     Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a gelişi.
05.11.1543     Kanuni Sultan Süleyman’ın çok sevdiği, çok iyi yetişmiş şehzadesi Muğla Valisi şehzadesi Mehmed’in vefatı.
16.11.1543     Kanuni’nin İstanbul’a dönüşü.
Şehzade Mehmed’in cenaze merasimi.
05.04.1544     Şehzade Camii, Türbe ve Külliyesi’nin inşaatına başlanması.
23.04.1544     Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmed Paşa’nın Macaristan’daki Avusturya Kaleleri’ni almak için kuşatma hareketi.
28.04.1544     Hadım Süleyman Paşa’nın azli, Damad Rüstem Paşa’nın tayini.
10.10.1544     Almanya ve Avusturya Devletleri ile birbuçuk senelik bir mütareke imzalanması.
04.07.1546     Şehzade Selim’in oğlu Şehzade Murad’ın doğumu.
19.07.1546     Türk denizcilik tarihinin en büyük kumandanlarından Barbaros Hayreddin Paşa’nın 80 yaşında vefat etmesi.
13.06.1547     Almanya ve Avusturya ile imzalanmış olan barış antlaşması gereğince her iki devletin de vergiye bağlanması.
19.06.1547     Türk-Alman barış andlaşmasının imzalanması.
01.08.1547     Türk-Alman barış andlaşmasının Kral Charles Quint tarafından onaylanması.
08.10.1547     Kanunî Sultan Süleyman’ın Almanya ve Avusturya ile imzalanmış olan barış andlaşmasını imzalaması.
İran Şahı I. Tahmasb’ın kardeşi Elkas-Mirza’nın Osmanlı Devleti’ne iltica etmesi.
29.03.1548     Kanuni Sultan Süleyman’ın 11. seferi.
Kanunî’nin ikinci İran seferi için Üsküdar’dan ayrılması.
27.07.1548     Kanunî’nin Şenb-i Gazan’a gelişi ve Tebriz’in işgal edilmesi.
12.08.1548     İstanbul’da Şehzade semtinde yapılan Şehzade Camii ve Külliyesi’nin tamamlanması.
15.08.1548     Kanuni’nin Van’a gelişi ve Van Kalesi’nin teslim olması.
13.09.1548     Vezir Ahmed Paşa kumandasındaki ordunun Tortum önlerine gelişi ve Tortum Kalesi’nin fethi.
05.10.1548     Kanuni’nin Diyarbakır’dan, İstanbul’a gelişi.
13.06.1550     Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin temel atma töreni.
10.07.1551     Avusturyalılara karşı Macaristan Serdarlığı’na tayin edilen Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmed Paşa’nın ordunun başında olarak Belgrad’a gelişi.
16.07.1551     Kaptanı Derya Sokullu Mehmed Paşa’nın yönetiminde Turgut Reis’in ilk Malta akını.
12.08.1551     İran Şahı Tahmasb’ın Doğu Anadolu’ya akını.
15.08.1551     Trablusgarb’ın Turgut Reis tarafından fethi.
07.09.1551     Belgrad’dan hareket eden Sokullu Mehmed Paşa ordusunun Petervaradin civarında Tuna’dan karşıya geçmesi.
21.09.1551     “Beckskerek” Kalesi’nin işgali ve gelişen Türk fetihleri.
01.10.1551     Tamışvar Kalesi’nin kuşatılması.
04.10.1551     Avusturyalıların Lippa’yı kuşatmaları.
07.10.1551     Lippa Kalesi’nin düşmesi.
16.10.1551     Lippa Kalesi’nin teslimi için Ulema Paşa’nın yirmi günlük bir mütareke imzalaması.
05.12.1551     Ulema Paşa’nın askeriyle beraber Lippa Kalesi’nden çıkışı ve Avusturyalıların ihaneti.
23.02.1552     Büyük bir Türk zaferiyle neticelenen ”Segedin” baskını.
04.1552     Piri Reis’in Portekizlere karşı Maskat ve Hürmüz seferi.
01.04.1552     Hadım Ali Paşa’nın “Bespirem” Kalesi’ni kuşatması.
11.04.1552     “Bespiren” Kalesi’nin Avusturyalılardan alınması.
22.04.1552     Sokullu Mehmed Paşa’nın azli, Vezir Ahmed Paşa’nın Macaristan serdarlığına tayini.
15.05.1552     Ahmed Paşa Ordusu’nun Belgrad’da Sokullu Kuvvetleri ile birleşmesi.
27.06.1552     Türk ordusunun Tamışvar’a gelmesi ve kaleyi kuşatması.
25.07.1552     Türk Kuvvetleri’nin Tamışvar üzerine genel hücumu ve kalenin fethi.
11.08.1552     Hadım Ali Paşa’nın, Avusturyalılara karşı “Fülek” zaferi.
04.09.1552     Tisa Nehri üzerindeki “Szolnok” Kalesi’nin fethi.
09.09.1552     Budin’in 137 km. kuzeydoğusundaki Eğer Suyu üzerindeki “Eğer” Kalesi’nin kuşatılması.
19.10.1552     “Eğer” kuşatmasının kaldırılması ve ordunun geri çekilmesi.
01.02.1553     İstanbul’da imzalanan himaye antlaşması gereği Fransa’nın vereceği tazminata karşılık, Fransız Donanması’nın Türklere verilmesi.
15.06.1553     Turgud Reis’in Fransa’yı korumak için Akdeniz’e hareketi.
28.08.1553     Kanuni Sultan Süleyman’ın 12. seferi.
Kanuni’nin Nahçivan seferi için Üsküdar’a geçişi.
05.10.1553     Sultan Süleyman’ın Konya Ereğlisi’ndeki, Aktepe’de konaklaması.
06.11.1553     Şehzade Mustafa’nın idamı.
Vezir Rüstem Paşa’nın azli ve Kara Ahmed Paşa’nın tayini.
08.11.1553     Kanuni Sultan Süleyman’ın Haleb’e gelmesi.
27.11.1553     Şehzade Cihangir’in vefatı.
09.04.1554     Kanuni Sultan Süleyman’ın Haleb’den İran seferi için hareketi.
15.05.1554     “Cülek” Ordugâhı’nda Büyük Harb Divanı’nın toplanması.
20.05.1554     Kanuni Sultan Süleyman’ın Diyarbakır’dan hareketi.
02.07.1554     Hind Kaptanı Seydi Ali Reis’in Basra’dan hareketi.
05.07.1554     Kanuni’nin Kars önlerinde, İran Şahına harp ilan etmesi.
30.07.1554     Kanuni Sultan Süleyman’ın Nahçıvan’dan dönüşü.
02.08.1554     Safevi Hamze Sultan, Kızılbaş Beyleri ile “Taht-ı Süleyman” Bölgesi’nde savaş.
06.08.1554     Bayezid konağında İran’ın sulh teklifi.
17.08.1554     Hasankale-Pasinler konağında Doğu Anadolu Beyleri ve askerlerin terhis edilmesi.
22.08.1554     “Kala-i Zalim”in fethi ve Kerkük sancağının işgali.
26.09.1554     Erzurum konağına gelen İran elçisinin mütareke teklifi ve isteğin kabul edilmesi.
28.09.1554     Kanuni’nin Nahçivan seferinden Amasya’ya gelişi.
10.05.1555     İran Şahının barış imzalamak için görevlendirdiği elçinin Amasya’ya gelmesi.
29.05.1555     Osmanlı-İran barışının imzalanması.
02.06.1555     Barış imzalamak için geldikleri, fakat ancak 6 aylık mütareke imzalayan Avusturya elçilerinin Amasya’dan hareketleri.
26.06.1555     Kaptanı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp valisi Turgut Paşa’nın Fransa’yı himaye için Akdeniz seferine hareketleri.
31.07.1555     Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman’ın Üsküdar sarayına gelmesi ve Rumeli’de büyük bir isyan hareketi yapan Düzmece Mustafa’nın idamı.
29.09.1555     Veziriazam Kara Ahmed Paşa’nın idamı. Rüstem Paşa’nın ikinci defa vezir tayini.
İstanbul’da ilk defa kahve içilmeye ve kahvehaneler açılmaya başlanması.
Büyük şair Fuzuli’nin vefat etmesi.
21.05.1556     Budin Velisi Hadım Ali Paşa’nın kaleyi muhasara için Segedin’e gelmesi.
21.06.1556     Genel hücumun neticesiz kalması.
21.07.1556     Szigeth kuşatmasının kaldırılması.
07.06.1557     İnşaatı tamamlanan Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin hizmete açılması.
22.05.1558     İspanya işgalinde bulunan Bizerk’in alınması.
İspanya’nın doğusundaki Balear Adaları’nın en büyüğü olan Mayarko Adası’na sefer yapılması.
29.05.1559     Şehzade Bayezid ile Selim’in Konya ovasında karşılaşmaları.
31.05.1559     Şehzade Bayezid ordusunun geri çekilmesi.
05.06.1559     Kanuni Sultan Süleyman’ın 13. seferi.
Anadolu’daki durum sebebiyle Kanuni’nin ordusu başında Üsküdar’a geçişi.
07.07.1559     Şehzade Bayezid’in 12 bin kişilik bir kuvvetle ve dört oğluyla beraber Amasya’dan İran’a hareketi.
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa’nın Avlonya seferi.
24.11.1559     Şehzade Bayezid ve ordusunun Kazvin’e gelmesi.
12.02.1560     Şehzade Bayezid’in Kazvin’de hapsedilmesi.
02.03.1560     Avrupa hristiyan donanmasının Cerbe Adası’nda demirlemesi.
07.03.1560     Düşman donanmasının Cerbe Adası’na asker çıkarması.
12.03.1560     Cerbe Adası Kalesi’nin teslim olması.
04.04.1560     Türk Donanması’nın Akdeniz seferine başlamak üzere hareketi.
01.05.1560     Türk Donanması’nın Modon’dan hareketi.
07.05.1560     Türk Donanması’nın Malta önlerine gelmesi.
14.05.1560     Türk denizcilik tarihinin en önemli zaferlerinden Cerbe zaferi.
30.07.1560     Cerbe Kalesi’nin teslim olması.
27.09.1560     Zafer kazanan donanmanın İstanbul’a dönmesi.
18.03.1561     Şehzade Murad’ın Manisa Valiliğine tayin edilmesi.
10.07.1561     Veziriazam Rüstem Paşa’nın vefatı. Semiz Ali Paşa’nın tayini.
25.09.1561     Şehzade Beyazid’in Kazvin’de dört oğlu ile birlikte idamı.
01.06.1562     Osmanlılar ile Avusturyalılar arasında barış imzalanması.
20.09.1563     İstanbul’da büyük sel felaketinin yaşanması.
22.12.1564     Haraç getiren Avusturya elçisinin İstanbul’a gelmesi.
04.02.1565     İmparatorluk elçileri tarafından Avusturya haracının taktimi ve barışın yeniden bozulmaya başlaması.
01.04.1565     Donanmanın Malta seferine başlaması.
20.05.1565     Malta Adası’na asker gönderilmesi.
25.05.1565     Uluç Ali Paşa’nın Malta Adası’na gelişi.
02.06.1565     Trablusgarb Beylerbeyi Turgud Reis’in Malta’ya gelmesi.
17.06.1565     Savaş sırasında Turgut Reis’in şehit düşmesi.
23.06.1565     Malta Adası’nda “Saint-Elme” Kalesi’nin fethi.
28.06.1565     Veziriazam Semiz Ali Paşa’nın vefatı, Sokullu Mehmed Paşa’nın ikinci defa vezirliği.
01.07.1565     Malta Adası’nda ikinci muhasara hareketinin başlaması.
07.09.1565     Malta’ya yardım için hristiyan ordusuna silah, cephane ve erzak gelmesi.
08.09.1565     Malta kuşatmasının kaldırılması.
Başarısız bir seferden sonra ordu ve donanmanın Malta’dan İstanbul’a hareketi.
14.04.1566     Türk donanmasının Sakız Adası’nı fethi.
01.05.1566     Kanuni Sultan Süleyman’ın 14. seferi. (Son sefer) Zigetvar seferi.
26.05.1566     Kanuni’nin torununun oğlu Şehzade Mehmed’in doğumu.
19.06.1566     Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad’a gelişi.
29.06.1566     “Zemlin” konağında Erdel Hanı Zigismond-Janos’un huzura kabulü.
18.07.1566     Kanuni Sultan Süleyman’ın Drava Nehri üzerine kurulan büyük köprüyü kayıkla teftişi.
03.08.1566     Budin Beylerbeyi Arslan Paşa’nın idamı.
05.08.1566     Kanuni Sultan Süleyman’ın ve ordunun Zigetvar’a gelişi ve Kale’nin kuşatılması.
13.05.1566     Eski Zigetvar Kalesi’nin işgali.
01.09.1566     “Gyula” Kalesi’nin Pertev Paşa ordusuna teslim olması.
Kanuni’nin hastalığı.
07.09.1566     Kanuni’nin Sultan Süleyman’ın vefatı.
Sultan II. Selim’in tahta çıkışı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir