Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Yenilikler)

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar (Yenilikler)

HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR

Anayasa: Bir devletin rejimini, işleyişini, kişi hak ve hürriyetlerini ortaya koyan temel kanundur.

Anayasalarımız sırasıyla; 1921,1924, 1961, 1982

TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU (20 OCAK 1921)

 • Birinci İnönü Savaşından sonra hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
 • Savaş döneminin zor şartları altında hazırlandığı için olağanüstü özellikler taşıyan bir anayasadır.

 

 • Başlıca maddeleri:
 • Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Yönetme gücü millete aittir.
 • Yasama, yürütme, yargı yetkileri TBMM’ye aittir. Güçler birliği ilkesi esas alınmıştır.
 • Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır (Meclis Hükümeti
 • Sistemi).
 • Tek meclis ve meclisin üstünlüğü ilkeleri kabul edilmiştir.

MEDENİ KANUNUN KABULÜ (17 ŞUBAT 1926)

Hukuk Alanında İnkılâp Yapılmasını Gerektiren Nedenler

 • Osmanlı Devleti’nde hukuk birliğinin olmaması
 • Osmanlı hukuk sisteminin dini kurallara göre düzenlenmiş olması ve laik yönetim anlayışıyla bağdaşmaması
 • Kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanmak istenmesi
 • Milli birlik ve bütünleşmeyi hızlandırma düşüncesi

Bilgi: Osmanlı Devleti’nde aile hukukunu düzenleyen kanun olan Mecelle, dini kurallara göre hazırlanmıştı. Çağın koşullarına ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı.

Yorum: Savaştan yeni çıkmış bir toplumda hukuk kanunları hazırlayabilecek yeterli kadronun olmaması ve hukuk kurallarının hazırlanmasının uzun zaman alacağı düşüncesiyle hukukla ilgili kanunlar Avrupa’dan alınmıştır

Yorum: İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesinde;

 • Bu alandaki en son kanun olması,
 • Sade olması, sorunlara pratik yollardan çözüm getirmesi,
 • Kadın ve erkek eşitliğine önem vermesi, laik ve demokratik olmasıdır.

Medeni Kanun ile;

 • Tek eşli evlilik ve resmi nikâh zorunluluğu getirildi.
 • Kadınlara boşanma hakkı, mirasta eşitlik ve mahkemede şahitlik hakları tanındı.
 • Kadınlara istediği mesleği seçme ve çalışma hakkı verildi.
 • Ayrıca hukuk birliği sağlanmıştır.

Bilgi: Medeni Kanun ile;

 • Türk kadını ekonomik ve sosyal haklar yönünden toplum içerisinde layık olduğu yeri almıştır.
 • Aile hukuk laikleştirilmiş ve ulus toplumu anlayışına geçilmiştir.
 • Patrikhane’nin evlendirme, boşanma gibi bir takım dünyevi yetkileri de elinden alınmıştır. Sadece bir dini kurum olarak kalması sağlanmıştır
 • (Azınlıkların haklarını koruma yetkileri sona ermiştir).
 • Bilgi: Türk Medeni Kanunu,
 • Akla dayanan hukuk kurallarını getirmekle laiklik;
 • Kadınları erkeklerle eşit duruma getirmesi yönüyle halkçılık;
 • Eski kurumları yıkması yönüyle de inkılâpçılık ilkesiyle ilgilidir.

Özeti word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ