Demokrasinin Temel İlkeleri

Demokrasinin Temel İlkeleri
Özgürlük: İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Kişinin başkalarına zarar vermeden
ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir.
Millî Egemenlik: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği
milletvekilleri aracılığı ile kullanır.
Eşitlik: İnsanlar dini, inancı, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun yasalar önünde
eşittir. Yasalar herkese aynı şekilde uygulanır.
İnsan Haklarına Saygı: Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve
özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Katılımcılık: Demokratik yönetimlerde halk, seçme ve seçilme, sivil toplum kuruluşları kurma vb.
yollarla ülke yönetimine katılır. Yönetimin aldığı kararlarda etkili olur.
Hukukun Üstünlüğü: Yöneten ve yönetilenlerin kurallar dâhilinde hareket etmelerini sağlar. Hukukun üstünlüğü ilkesi ancak bağımsız bir yargı ile mümkündür.
Çoğulculuk: Herhangi bir konuda seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması gerekir. Demokratik
toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine “çoğulculuk” denir.
Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir.