Rönesans Nedir Özet

Rönesans Nedir Özet

Rönesans Nedir: 
    Yeniden doğuş anlamında kullanılan (gelen) 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilikler ve gelişmelere Rönesans denir.
Rönesans Hareketlerinin Nedenleri :
1 – Eski Çağ’dan kalma edebiyat, sanat ve bilim eserlerinin incelenip değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması.
2 – Kâğıt ve matbaanın yaygın olarak kullanılmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin her tarafa yayılması, okuma-yazma oranının, bilim ve kültürün artması.
3 – Coğrafi Keşifler sonucunda Avrupa’da sanattan ve edebiyattan zevk alan zengin ve üstün bir sınıfın ortaya çıkması.
4 – Avrupa’da oluşan bu zengin sınıfın bilim adamları ve sanatçıları desteklemesi.
5 – Bizans ve Roma dönemine ait eserlerin tanınması ve bunların benzerlerinin yapılmaya çalışılması.
6 – Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler sonucu kilise ve din adamlarının inanç ve düşünce üzerindeki baskılarının azalması.
7 – İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya giden bilginlerin eski Yunanca eserleri öğretmesi.
BİLGİ NOTU: Rönesans ilk İtalya’da başlamış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
Rönesans Hareketinin İtalya’da Başlamasının Sebepleri :
1 – İtalya’nın Akdeniz ticaretinden dolayı diğer devletlere göre daha zengin olması
2 – İtalya’da Roma, Helen ve Yunan kültürlerinin izlerinin bulunması
3 – İtalya’da siyasi birliğin olmaması, merkezi otoritenin olmamasının özgür bir ortama yol açması
4 – İtalya’nın İslam dünyası ile olan yakınlığı
5 – İtalya’nın Hıristiyan dünyasının dini merkezi olması
6 – İstanbul’un fethinden sonra bilim adamlarının İtalya’ya gitmeleri
BİLGİ NOTU: Rönesans Dönemi ile birlikte edebiyat, heykel, mimari, astronomi, tıp gibi birçok alanda yeni eserler verilmiş. Bu dönem sanatçılarına örnekler: Leonardo da Vinci (MonaLisa), Mikelanj, Rafael, Alber Durer resim alanında, Erasmus, Luther, Makyavel, Shakepeare (Şekspir), Servantes, Bacon (Beykın), Montaigne (Monteyn) edebiyat alanında önemli eserler vermişlerdir
 Rönesans Hareketlerinin Sonuçları
1 – Avrupa’da düşüncenin önündeki engeller ortadan kalkmış, fen bilimleri ve pozitif düşünce gelişti (tıp, matematik, astronomi ve biyoloji alanında gelişmeler oldu).
2 – Katolik Kilisesi’nin düşünce üzerindeki baskısı ortadan kalktı, Katolik Kilisesi’ne bağlılık sarsıldı.
3 – Antik Çağ kültürü yeniden canlandı, çağdaş Avrupa’nın temelleri atıldı.
4 – Avrupa’nın sosyal yapısı değişti.
5 – Küçük kan dolaşımı bulundu, insan vücudu, tabiat olayları, güneş sistemi ve evren hakkında yeni bilgilere ulaşıldı bilim ve teknikteki gelişmeler hızlandı).
6 – Felsefe, sanat ve edebiyatta yeni akımlar ortaya çıktı.
7 – Skolâstik görüş yıkılıp yerine akıl, bilim, deney ve gözlem ön plana çıktı (Kopernik, Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünde ispatladı). Hümanist düşünce gelişti (Hümanizma; insan ve doğa sevgisinin ön plana çıkması).
8 – Reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı.
Skolâstik Düşünce (Görüş) Nedir: Kaynağını dini öğretilerden alan, bütün soruları İncil ile açıklamaya çalışan, bilime karşı olan düşünce sistemidir