8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. ve 2. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. ve 2. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Deneme Sınavı

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra meşrutiyete karşı olanlar tarafından İstanbul’da bir isyan çıkarıldı. “31 Mart Olayı” adı verilen rejim karşıtı bu ilk isyanı bastırmak için Selânik’ten bir ordu gönderildi. Selânik’ten yola çıkan ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu isyanı bastırdı.

Yalnızca bu bilgileri dikkate alarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hareket Ordusu’nun merkezi İstanbul’dur.

B) Mustafa Kemal yeniliklerin korunmasında önemli bir rol almıştır.

C) 31 Mart Olayı, Osmanlı Devleti’nde yönetime karşı yapılan ilk isyandır.

D) Mustafa Kemal ülke sorunlarına kayıtsız kalmamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı İtalya’ya karşı savunmakta zorluk yaşamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya’nın Balkan devletlerinden destek alması

B) Trablusgarp halkının İtalyanlarla birlikte hareket etmesi

C) Balkanlarda azınlık isyanlarının çıkması

D) Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp ile kara bağlantısının kalmaması

3. Mustafa Kemal, İtalya’nın sömürge elde etmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’a saldırması üzerine gönüllü olarak o bölgeye gitti. Buradaki yerli halkı örgütledi. Komutasındaki birliklerle Derne, Tobruk ve Bingazi’de İtalyanlara karşı önemli başarılar kazandı.

Bu durum Mustafa Kemal’in gibi özelliklerinden hangisi veya hangileriyle ilgilidir?

Bağımsızlığa olan inancı

Teşkilatçı oluşu

III. Vatansever oluşu

IV. Liderliği

A) Yalnız I B) I, II C) I, II, III    D) I, II, III, IV

I. Coğrafi Keşifler

Sanayi İnkılabı

III. Rönesans hareketleri

Avrupa’da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir?

A) Yalnız III B) I ve II

C) I ve III   D) I, II ve III

Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi kurmak doğru değildir?

A) Trablusgarp Savaşı’nın başlaması – Hareket

Ordusu’nun kurulması

B) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi – Meşrutiyet sistemine geçilmesi

C) Azınlık isyanlarının çıkması – Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması

D) Osmanlı Devleti’nin borçlarını ödeyememesi – Düyûn-u Umûmiye Teşkilatının kurulması

Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra Sofya’ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Balkan devletlerindeki askeri gelişmeleri izlemesinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir.

Metne göre Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Balkanlardan Anadolu’ya göçler yaşandığının

B) Bölgedeki Türklerin sorunlarına duyarlı olduğunun

C) Balkan Savaşlarının kaybedildiğinin

D) Balkan Türklerinin azınlık durumuna düştüğünün

I. Selânik II. Sofya

III. İstanbul IV. Manastır

Mustafa Kemal yukarıdaki şehirlerden hangisi ya da hangilerinde askerî eğitim görmüştür?

A) I ve II  B) II ve III

C) I, II ve III  D) I, III ve IV

Mustafa Kemal, Batı’daki bilimsel ve teknolojik gelişmelerden istifade etmenin gerekli olduğuna inanmıştır.

Mustafa Kemal’in bu düşüncelerinin aşağıdaki fikir insanlarından hangisinin düşünceleriyle daha fazla benzerlik göstermesi beklenebilir?

A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ziya Gökalp

C) Tevfik Fikret D) Namık Kemal

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir dünyasının oluşumuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yabancı dil bilgisini geliştirmesi dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesine yardımcı olmuştur.

B) Resmî görevlerle Avrupa’da bulunması millî kültürden uzaklaşmasına neden olmuştur.

C) Birçok sorunun yaşandığı Balkanlarda doğup büyümesi devlette yaşanan sorunların farkına varmasına zemin hazırlamıştır.

D) Yerli ve yabancı fikir insanlarını okuması düşünce dünyasını zenginleştirmiştir.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği yerlerden biridir?

A) Dimetoka B) İstanbul C) Selânik D) Sofya

I. Hareket Ordusu’nun kurulması

İkinci Meşrutiyet’in ilanı

III. 31 Mart Vakası

Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I – II – III B) I – III – II C) II – III – I D) III – II – I

Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galiçya B) Kanal

C) Çanakkale  D) Filistin

I. Azınlık isyanlarının çıkması

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi

III. Meşrutiyet sistemine geçilmesi

Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımının etkisi vardır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

A) Çanakkale B) Hicaz C) Irak D) Kafkas

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı azaltmak

B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak

C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak

D) Osmanlı padişahının dinî gücünden yararlanmak

Misak-ı Millî kararları arasında yer alan “Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” Maddesi ile aşağıdakilerden hangisine tepki gösterilmiştir?

A) Ordunun terhis edilmesine

B) Kapitülasyonlara

C) Azınlık okullarına

D) Damat Ferit Paşa Hükümetine

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç yoktur.” hükmü yer almıştır.

Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilidir?

A) Ulusal egemenlik B) Millî ekonomi

C) Milliyetçilik D) Tam bağımsızlık

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir.

İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A) Azınlıkların haklarını korumayı

B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı

C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı

D) Dünya barışını korumayı

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından biri değildir?

A) Halifenin gücünden yararlanmak

B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak

C) Rusya’ya yardım göndermek

D) Savaşı kısa sürede bitirmek

Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?

A) Irak Cephesi B) Çanakkale Cephesi

C) Suriye Cephesi D) Kafkas Cephesi

Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde kararlar alınmıştır.

Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin bir göstergesidir?

A) Temsil Heyetine B) İttifak Devletlerine

C) Osmanlı Hükûmetine D) Millî iradeye

22. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşayamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu

cemiyetin üyeleri ………………. fikrini savunuyorlardı.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Topyekûn direniş B) Manda ve himaye

C) Bölgesel direniş D) Ya istiklal ya ölüm

“Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa

İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek.”

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

A) Bölgedeki Türk halkını göçe zorlamayı

B) Doğu Anadolu’nun kalkınmasını sağlamayı

C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı

D) Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmeyi

Amasya Genelgesi incelendiğinde genelgede yer alan maddelerden bazılarının ülkenin genel durumu hakkında bilgi verdiği, bazılarının ise bu durum karşısında yapılması gerekenleri ifade ettiği görülür.

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

B) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.

C) Her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.

D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği ile elde ettiği görev ve yetkilerinin İstanbul Hükûmeti tarafından geri alınmasında Amasya Genelgesi’nin özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Millî Mücadele’nin gerekçesini belirtmesi

B) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanmasını kararlaştırması

C) Kongrelere katılacak delegelerin kimliklerini gizlemelerinin istenmesi

D) Millî egemenliğe vurgu yapması

26. TBMM açıldıktan sonra İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükûmeti tarafından desteklenen isyanlar çıkarılmıştır. Çıkarılan isyanlar, Millî Mücadele’yi olumsuz etkilemiştir. BMM bu isyanları önlemek, huzur ve asayiş ortamını yeniden sağlamak amacıyla bazı önlemler almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi BMM’nin aldığı bu önlemlerden biri değildir?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

C) Kuvâ-yı Millîye’nin kurulması

B) İstiklal Mahkemelerinin kurulması

D) Din adamları tarafından fetvalar hazırlanması

İstanbul Hükûmetleri Mustafa Kemal’in Millî Mücadele yolundaki çalışmalarına zaman zaman engel oluyordu. Bu amaçla Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele’ye destek veren herkes vatan haini ilan edilmişti. Tüm bu güçlüklere rağmen Mustafa Kemal, Türk milleti ile birlikte düşmana karşı mücadele ederek ülkeyi düşman işgalinden kurtarmıştır.

Parçaya göre Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) En zor şartlarda bile mücadele azmini hiç yitirmediğine

B) İstanbul Hükûmeti’yle iş birliği yaptığına

C) İstanbul Hükûmeti’nin tavrının Mustafa Kemal’i karamsarlığa düşürdüğüne

D) Halk ile birlikte hareket etmediğine

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, işgalleri artırmaya yönelik çalışmalara destek vermemiştir?

A) Mavri Mira Cemiyeti B) Taşnak Cemiyeti

C) Pontus Rum Cemiyeti D) Kilikyalılar Cemiyeti

Mustafa Kemal Millî Mücadele sürecinde katıldığı kongrelerde başkan seçilmiştir.

Mustafa Kemal’in başkan seçilmesinde etkili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liderliği B) Rütbesi

C) Resmî görevi D) İnsan sevgisi

Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan.” diye övgüyle bahsettiği, tarihe “Medine Müdafii” olarak geçen büyük komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enver Paşa B) Fahrettin Paşa

C) Halil Kut Paşa D) Cemal Paşa

Misak-ı Millî Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya koymaktadır.

C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.

D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır.

(I) Osmanlı yönetimi, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı sessiz kalıyordu. (II) Yönetime göre işgale direnmek imkânsızdı ve istekler yerine getirilerek uygun şartlarda bir antlaşmaya varılabilirdi. (III) Ülkenin hemen her yerinde kargaşa ve düzensizlik vardı, halk ne yapacağını bilmez durumdaydı. (IV) İşgallerin başlamasıyla birlikte Türk halkı kimseden emir ve talimat almadan vatanını, toprağını savunmaya başladı. Önce Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ni kurarak fikri mücadeleye, ardından

Kuvâ-yı Millîye’nin kurulmasıyla da silahlı mücadeleye geçildi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, Osmanlı yönetiminin işgallere karşı duyarsız kalmasının nedeni verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV

33.-Ünlü Tarihçi Bernard Lewis’e göre

“… Bu antlaşma pek insafsızdı. Türkiye’yi, en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insaflarına dayanarak yaşayabilecek; çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya’ya empoze edilenden çok daha ağır olup Türk halkına yaşama hakkı tanımıyordu…”

Bernard Lewis’in sözünü ettiği bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması

C) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Sevr Antlaşması

D) Moskova Antlaşması

12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misakımillî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misakımillî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır.

Bu metinde verilen bilgilere göre İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) İstanbul Hükûmeti’ne yardım etmeyi

B) Millî iradeyi ortadan kaldırmayı

C) Misakımillî’yi kabul ettirmeyi

D) Yeni bir meclis oluşturmayı

Siyasi yalnızlıktan kurtulmak, mevcut topraklarını korumak ve yakın dönemde kaybettiği toprakları geri almak isteyen Osmanlı Devleti …”

Verilen paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlanabilir?

A) İttifak Devletleri’nin yanında I. Dünya Savaşı’na girdi.

B) Londra Konferansı’na katıldı.

C) İngiltere ile ittifak antlaşması yaptı.

D) Brest-Litovsk Antlaşması’nı imzaladı

Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde Misakımillî kararlarını alarak vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunu temel prensip olarak açıkladı. Buna karşılık Osmanlı yönetimi 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması’nı imzalayarak vatan topraklarının parçalanıp bölünmesine boyun eğdi.

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Alınan kararlardan sonra Mebusan Meclisinin dağıtıldığına

B) Osmanlı yönetiminin halkın iradesine önem verdiğine

C) Mebusan Meclisinin aldığı karar sonucu İstanbul’un işgal edildiğine

D) Osmanlı yönetiminin milletin beklentilerine aykırı hareket ettiğine

Mustafa Kemal’in 8-9 Temmuz 1919 tarihinde askerlik görevinden istifa etmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin sonrasında ve öncesinde gerçekleşmiştir?

A) Havza Genelgesi sonrası, Amasya Genelgesi öncesi

B) Samsun’a çıkışı sonrası, Havza Genelgesi öncesi

C) Amasya Genelgesi sonrası, Erzurum Kongresi öncesi

D) Erzurum Kongresi sonrası, Sivas Kongresi öncesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. ve 2. Ünite Deneme Sınavını Word Olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ