Osmanlı İmparatorluğu Politikaları Kısa Özeti

Osmanlı İmparatorluğu Politikaları Kısa Özeti

İskân Politikası Nedir:
• İskân, insanların bir bölgede yaşamaları için yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için iskân politikası uygulamış, Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yeni fethettiği bölgelere yerleştirmiştir.
• Fethedilen yerlerde Türk nüfusu artmış ve Türk-İslam kültürü yayılmıştır. Balkanların Türkleşmesi ve İslamlaşması sağlanarak buralarda uzun yıllar kalıcı egemenlik kurulmuştur.
İstimalet Politikası Nedir:
• Osmanlı devletinin Balkanlardaki halka uyguladığı hoşgörülü ve ılımlı yönetim politikasıdır.
• Buna göre, fethedilen yerlerde bir süre daha eski kurallar geçerli olmuş, halka din ve ibadetinde tam bir serbestlik tanınmıştır.
Böylece halkın yeni yönetimi benimsemesi kolaylaşmıştır.
Hoşgörü Politikası Nedir:
• Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki tüm millet ve dinlere büyük bir hoşgörü ile yaklaşmış, hiç kimseye ayrımcılık yapmamıştır.
• Osmanlının uyguladığı bu hoşgörülü politika Müslüman olmayanların da Osmanlı yönetiminden memnun kalmasını sağlamıştır.
Gaza ve Cihat Politikası Nedir:
• İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaşlara gaza veya cihat denir. Osmanlı Devleti genellikle Batı üzerine (Bizans ve Balkanlar) bir fetihler yapmıştır.
• Burada asıl amaç İslam dinini yaymak ve Müslümanları korumaktır. Osmanlıların Anadolu Beylikleri yerine Hristiyanlar üzerine seferler yapması diğer Türk beyliklerinin Osmanlı Devletinin etrafında toplanmasına neden olmuştur.
Fetih Politikası Nedir:
• Osmanlı Devleti, uyguladığı fetih siyasetinde planlı bir şekilde hareket etmiştir. Bu fetihlerin her aşaması planlanır, fetih için en uygun zaman ve şartlar beklenirdi.
• Fethedilen yerlerin nüfus ve gelir durumları tespit edilirdi. Buralara gönderilen devlet görevlileri ve askerler sayesinde en kalabalık yerleşim merkezlerinden, en tenha köylere kadar bölge rahatlıkla kontrol edilirdi. Fethedilen yerlerde yaşayan bazı kişilerden asker ve yönetici olarak yararlanılırdı.
İmar ve İskan Politikası Nedir:
• Bu politika Osmanlı fetih siyasetinin en önemli ayaklarından birini oluşturur. Alınan yerler üzerinde köyler kurulmuş, yeni yerleşim alanları açılmış, yeni yollar yapılmış, hanlar ve kervansaraylar kurulmuştur. Ayrıca Anadolu’dan getirilen Türkmenler fethedilen yerlere sistemli bir şekilde yerleştirilerek buralarda Türk kültürünün ve uygarlığının yayılmasına çalışılmıştır.