Sosyal Bilgiler ve İnkılap Tarihi Dersleri Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilgiler ve

TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde

  Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar 

Siyasi Ne Demek:

Devlet, sınırlar, toprak, fetihler, diplomatik ilişkiler, yöntem, idare etme, başkent, boylar arasındaki mücadeleler, feodalite, krallık, şehir devletleri, kurultay, divan, antlaşma, ateşkes, diplomasi, elçilikler, devletlerarası bloklaşma, panislavizim, egemenlik kurma, bağımsızlık, azınlık isyanları, azınlık hakları, ittifak arayışı, imparatorlukların parçalanması, bir devletin yıkılması ya da kurulması, milliyetçilik akımı, toprak bütünlüğü, Fransız İhtilali, meclis, seçimlerin yapılması, anayasa, genelgeler, kongreler, TBMM’nin açılması siyasi kavramı vurgu yapar.

Siyasi Kavramı:

Yönetim ve idari kelimeleri ile de ilişkilendirilebilir. Sorular çözülürken, hangi yönde vurgu yapılıyorsa o kavram tercih edilir.

Ekonomik Deyince Ne Anlamalıyız:

Ticaret, mali, iktisadi, iktisat, kervansaray, ticaret yolu, Kral Yolu, İpek Yolu, Baharat Yolu, Hint Denizi Yolu, kapitülasyonlar, fabrika, ham madde, Pazar, Pazar rekabeti, Pazar arayışı, sömürgecilik, ekonomik faaliyetler, vergiler, para, paranın icadı, sanayi, liman, yeraltı ve yerüstü kaynakları, sömürgecilik yarışı, sömürge rekabeti, savaş tazminatı, Coğrafi Keşifler, Sanayi İnkılâbı, Duyun-u Umumiye gibi kavramlar ekonomi ve ekonomik bilgileri anımsatmalıdır.

Ekonomik Kavramı:

İktisadi, mali, ticari, kelimeleri ile de ilişkilendirilebilir. Sorular çözülürken, hangi yönde vurgu yapılıyorsa o kavram tercih edilir.

Askeri Deyince Ne Anlamalıyız:

Ordu, düzenli ordu, fetih, fetihler, onlu sistem, donanma, silah, silahlanma, savaşlar, silahlanma yarışı, zafer, yenilgi, cephe, saldırı, taarruz, ateşkes, ordunun terhis edilmesi, Haçlı Seferleri, 1. Dünya Savaşı vb askeri konulara çağrışım yapmalıdır. 

Kültürel Deyince Ne Anlamalıyız:

Yazı, çivi yazılı, alfabe, kağıt, matbaa, kütüphaneler, medrese, Beyt-ül Hikme, Rönesans, Fikir Akımları, Düşünce Akımları, Basın Yayın Organları, Dergi – Gazete vb kültürel bilgilere çağrışım yapmalıdır.

Sosyal (Toplumsal) Deyince Ne Anlamalıyız:

Çok ulusluluk, birçok millet, farklı kültürler, halk, toplum yapısı, nüfus yapısı, toplumsal, göç, nüfusun artması, sınıflara ayrılma, burjuva gibi kavramlar sosyal ve toplumsal konulara çağrışım yapar.

Dini Ne Demek:

Çok tanrılı inanç, Tanrı, Tanrıça, putperestlik, ahret inancı, kutsal yerler, ibadet, dini yaymak, mezhepler, mezhep savaşları, Reform, mabetler, Mekke, Kâbe, Kudüs, Vatikan, endüljans, Musevilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık, İslamcılık

Bilimsellik Ne Demek:

İcatlar, rasathane, astronomi, takvim, ay takvimi, güneş takvimi, dünyanın yuvarlaklığı, pusulanın gelişmesi, teknoloji, Aydınlanma Çağı gibi kavramlar bilimselliğe vurgu yapabilir. 

Bayındırlık (İmar) Ne Demek:

Yol, köprü, cami, medrese, han, hamam, kervansaray vb eserlerin yapılması, hizmete sunulması.

Yazılıyı daha düzenli ve word olarak indirmek için BURAYA TIKLAYINIZ