6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. ve 2. Ünite Değerlendirme Testleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ve 2. Ünite Değerlendirme Testleri

1. Okulun İzcilik Kulübü üyeleri olarak hafta sonu Erciyes’te kamp kurduk. Kampta öğretmenimiz kulüp üyelerine görev dağılımı yaptı ve “Çocuklar herkes görevini layıkıyla yaparsa kamp sorunsuz geçer.” dedi.

Yukarıda verilen parçada öğretmen neyin önemini vurgulamaktadır?

A) İçinde bulunduğumuz gruptaki rollerin

B) Kamp yerinin

C) İzcilik Kulübünün

D) Sınıftaki arkadaş ilişkilerinin

Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümünde kullanacağımız yöntemlerden biri olamaz?

A) Yetkili kurumlara başvurarak çözmeye çalışmak

B) Sorunuyla ilgili dilekçe vermek

C) Bakanlık hatlarını arayarak yardım istemek

D) Sorunu görmezlikten gelmek

3. Ayşe ve sınıf arkadaşları Van depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için okullarında kermes düzenlemişlerdir. Topladıkları parayı da depremzedeler için açılan banka hesabına yatırmışlardır.

Ayşe ve arkadaşlarının yaptıkları bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnek gösterebiliriz?

A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya

B) Uluslararası birlik ve beraberliğe

C) Bireysel ihtiyaçları karşılamaya

D) Sorunlara karşı duyarsız kalmaya

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait öğelerden biri değildir?

A) Baklava B) Beyzbol C) Güreş D) Kına gecesi

“Bir milletin kâinatı ve hayatı kendisine göre adlandırması, seslendirmesi, onu kendince yorumlamasıdır.”

Yukarıdaki metinde kültürel öğelerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A) Dil B) Din C) Gelenek D) Tarih

Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bayramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büyüklerimizi ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunuruz. Dargın olduklarımızla barışırız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dini bayramların toplumsal birliğe katkılarından biri değildir?

A) Akrabalık bağlarını güçlendirir.

B) Hoşgörü ve yardımlaşmayı artırır.

C) İsraf ve savurganlığı artırır.

D) Komşuluk ilişkilerini geliştirir.

Bazı sosyal roller bireyin aldığı eğitim, yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılar sonucunda değişir.

Buna göre;

I- Üniversiteden mezun olup mühendis olmak

II- Sınıf başkanı olmak

III- İzci lideri olmak

IV- Yeni doğan kardeşine abi ya da abla olmak

gibi rollerden hangileri bu açıklamaya uymaz?

A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I-II ve III

dayanışma II. ayrımcılık

III. anlayış IV. çatışma

Yukarıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?

A) Yalnız I B) I – III C) II- IV D) I – III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?

A) Dersleri dikkatli dinlemek

B) Odamızı toplamak

C) Kulüp çalışmalarına katılmak

D) Takım sporunda görevini yapmak

Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

A) Arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirir.

B) İletişimdeki hataları azaltır.

C) Kişilerin doğru anlaşılmasını sağlar.

D) İnsanları birbirinden uzaklaştırır.

Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. Dil, tarih, inanç, gelenek, örf gibi milli kültürü oluşturan unsurlar milletin birliği ve beraberliğinde önemli role sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi dinin milli birlik beraberliği sağlamadaki etkisine örnek olabilir?

A) Ortak geçmişe sahip insanlar arasında duygusal bağlar kuvvetli olur.

B) Bayramlarda kırgınlıklar son bulur böylelikle halkın birbirine bağı kuvvetlenir.

C) İnsanların aynı dili konuşması insanlar arasında ortak duygu, hedef ve tepkilerin oluşmasında önemli yere sahiptir.

D) Düğünlerde, cenazelerde komşuların yardıma koşması geleneği toplumsal bağların güçlenmesini sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sonuçlarından biri değildir?

A) İnsanlar arasında dostluk duyguları kuvvetlenir.

B) Birlik ve beraberlik duyguları artar.

C) Zengin ile yoksul arasındaki farklılık artar.

D) Toplumsal huzur ve mutluluk artar.

6. sınıf öğrencisi Aslı, çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır.

Buna göre Aslı’nın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?

A) Yardım kampanyalarına katılmak

B) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak

C) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek

D) Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak

Türk milleti, geçmişiyle bağlarını koparmadığını yaşadığı zaferleri çeşitli etkinliklerle kutlayarak göstermektedir.

Türk milletinin her yıl geçmişindeki zaferleri kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?

A) Dil B) Din

C) Sanat D) Tarih

Herkes ait olduğu gruba göre farklı roller üstlenmiştir ve bu roller zaman içerisinde değişebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Ben bir okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum.

B) Evin tek çocuğu olarak anneme ev işlerinde yardım ediyorum.

C) 6. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda okul takımında kaptanlık yapıyorum.

D) Okulda başarılı olmak için ödevlerimi zamanında yapıyorum.

Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bazı rollerimize ise çalışarak ve başarı göstererek sonradan sahip oluruz.

Aşağıdakilerden hangisi sonradan sahip olduğumuz rollerden biridir?

A) Evlat olmak

B) Kız ya da erkek olmak

C) Kardeş olmak

D) Öğretmen olmak

İlk Türk Devletlerinin sanat eserlerini taşınabilir malzemelerden yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinî inançlarının etkisi

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Göçebe yaşam sürmeleri

D) Taşımacılıkta attan faydalanmaları

Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir?

A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine

B) Mete Han’ın orduya önem verdiğine

C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine

D) Türk hâkimiyet alanının arttığına

Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?

A) Yerleşik hayata geçmeleri

B) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları

C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları

D) Mani dinini benimsemeleri

Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte

I- Irkçılığa son verilmiştir.

II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.

III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.

Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?

A) Yalnız I B) I ve III

C) II ve III D) I-II ve III

Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir.

Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?

A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması

B) Merkezi otoritenin gücünü kaybetmesi

C) Ekonomik hayatın canlanması

D) Adalet sisteminin geliştirilmek istenmesi

Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir.

 

Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

Değişim Alan

A) Kurultaydan divana geçildi.- Siyasi

B) Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. – Sosyal

C) Türk-İslam edebiyatı oluştu. – Kültür

D) Yöneticiler sultan unvanı kullanmaya başladı. – Askeri

Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?

A) Malazgirt Savaşı

B) Pasinler Savaşı

C) Miryokefalon Savaşı

D) Talas Savaşı

Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin varlıkları, Anadolu’nun fethini ve Türkleştirilmesini kolaylaştırmıştır.

Sonuçta hepsi Türkiye Selçuklularının egemenliğine girmişlerdir.

Anadolu Türk kültürüne katkıda bulundular.

Malazgirt Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldılar.

III. Anadolu’nun fethini kolaylaştırdılar.

İlk Türk Beylikleri ile ilgili verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve III D) Yalnız III

Aşağıdakilerden hangisi Uygurların yerleşik hayata geçtiğini gösterir?

A) Sözlü edebiyatı devam ettirmeleri

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Saraylar ve tapınaklar inşa etmeleri

D) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi

26. “Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”

Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sadece alışverişin yapıldığı bir yoldur.

B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür.

C) Doğudan Batıya giden tek ticaret yoludur.

D) İpek Yolu önemini kaybetmiştir.

Orta Asya Türk Devletlerinin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin ‘‘Hükümdar ailesinin ortak malıdır.’’ anlayışı

B) En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması

C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları

D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları

I. Mevlânâ Celâleddini Rûmî

Hacı Bektaşı Veli

III. Firdevsî

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

Türkler, Orta Asya’daki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi, Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır?

A) İklim değişikliği B) Nüfusun artması

C) Dış baskılar D) Salgın hastalıklar

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabulünü kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

A) Ahlak kurallarının İslamiyet ile olan benzerliği

B) Türklerin bilimsel faaliyetlerle ilgilenmeleri

C) Gök Tanrı inancı ile İslamiyet arasındaki benzerlik

D) İslamiyet’in hoşgörülü bir din olması

Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.

Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?

A) Türklerle Araplar arasında ticareti geliştirmek

B) Türklerle Araplar arasında kültürel etkileşim sağlamak

C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek

D) Devlet yönetiminde Türklerin etkili olmasını sağlamak

Emeviler Dönemi’ndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi halifeliğin saltanata dönüştürüldüğünün göstergesidir?

A) Arapçayı resmi dil ilan etmeleri

B) Muaviye’nin oğlu Yezid’i halife ilan etmesi

C) İslam Devletini en geniş sınırlarına ulaştırmaları

D) Müslümanlara karşı ırkçı bir yaklaşım içinde olmaları

33. “Bağdat şehrinin iklimi çok sıcak olmasına rağmen nüfusu kalabalıktır. Müslümanların dinî lideri olan halife bu şehirde yaşamaktadır. Baharat ve İpek Yollarının kesişme noktasında bulunan Bağdat, yörenin en zengin şehirlerinden olmuştur. Gelişen ekonomisi şehrin bir bilim ve sanat merkezi hâline gelmesinde önemli bir etken olmuştur.”

Yukarıdaki anlatıma göre Bağdat’ta bilim ve sanatın gelişmesinde şehrin hangi özelliği etkili olmuştur?

A) Sıcak bir iklime sahip olması

B) Halifenin burada yaşaması

C) Ticaret yolları üzerinde bulunması

D) Şehirde birçok medresenin kurulması

“Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”

Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu

B) Çin’de yeterince verimli toprak olmaması

C) Eski vatanlarını bırakmak istememeleri

D) Türk kültürünün üstünlüğünü ispatlamak

35.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?

A) Otlakların yetersizliği

B) Boylar arası mücadele

C) Dünyayı fethetme arzusu

D) Çin entrikaları

36.Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?

A) Gazneliler   B) Karahanlılar

C) Selçuklular D) Uygurlar

Hicretten sonra Medine’de gerçekleşen Muhacir-Ensar kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamıştır. Ayrıca farklı dinî grupların da dâhil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barışı sağlamıştır. Hicret’ten önce ismi Yesrib (nahoş) olan şehre Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Medine’de ilk olarak mescit inşa ettirmiştir. Peygamber Mescidi olarak anılan bu mescit hem bir ibadet yeri hem de idari işlerin görüldüğü bir yerdir. Ayrıca mescidin yanına Suffa adında bir de okul yaptırmıştır.

Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Müslümanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuştur.

B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır.

C) Toplumun eğitim, yönetim vb. ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.

D) Toplumsal yaşama dair kurallar belirlenmiştir.

38.Haçlı Seferlerinin sonucunda matbaa, kâğıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürülmüştür.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A) Avrupa’da düşünce, bilim ve sanatta ilerlemeler yaşanmasına

B) Kilise ve din adamlarına duyulan güvenin artmasına

C) Merkezi krallıkların güçlerini kaybetmeye başlamasına

D) Doğu ve Batı arasındaki ticari faaliyetlerin azalmasına

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin ticarete önem verdiklerinin göstergesidir?

A) Medreseler açmaları

B) Kervansaraylar yapmaları

C) Moğollara karşı mücadele etmeleri

D) Şehirlerin etrafını surlarla çevirmeleri 

Cevap Anahtarı:

1 A 9 B 17 C 25 C 33 C
2 D 10 D 18 A 26 B 34 A
3 A 11 B 19 C 27 A 35 D
4 B 12 C 20 D 28 B 36 D
5 B 13 D 21 A 29 C 37 B
6 C 14 D 22 D 30 B 38 A
7 A 15 C 23 D 31 C 39 B
8 B 16 D 24 B 32 B 40  

Bu testleri word olarak daha düzenli ve cevap anahtarlı olarak indirmek istiyorsanız BURAYA TIKLAYINIZ.