Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu

Sivas Kongresi ve Önemi Ders Notu

             04-11 Eylül 1919

 Erzurum Kongresi sırasında oluşturulan Temsil Heyeti kongrenin toplanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptı.

 Kongre İstanbul Hükümeti tarafından yasa dışı ilan edildi ve katılanların tutuklanacağı bildirildi.

 Elazığ Valisi Ali Galip, İstanbul Hükümeti tarafından kongreyi basmakla görevlendirildi.

 İtilâf devletleri toplanma halinde Sivas’ı işgal edeceklerini duyurdular.

– Bütün bunlara rağmen kongre 38 delegenin katılımıyla toplandı.

 Sivas Kongresi toplanma şekli ve aldığı kararlar bakımından Milli bir kongredir.

 Yurdun her yanından gelen delegelerin katılımıyla toplandığı için Milli bir meclis gibi çalışmıştır.Bu yönüyle gele-cekte açılacak olan TBMM’nin bir provası niteliğindedir.

 Bu kongrede en çok tartışılan konular ABD Mandası ve Başkanlık Seçimi’dir.

 Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.

 Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek Kurtuluş Savaşı’nın tek elden yürütülmesi sağlandı.

 ABD Mandası reddedildi.”Ya İstiklal,Ya Ölüm” ilkesi benimsendi.

 Temsil Heyeti’nin sayısı 9 ‘dan 16ya çıkarıldı .Ve kurulun yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi.

 Kongre adına Temsil Heyeti,Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Kuva-yı Milliye komutanlığına atamakla “Yürütme Görevi” ni yerine getirmiştir.Bu durum Temsil Heyeti’nin bir meclis gibi çalıştığının göstergesi olmuştur.

-“İrade-i Milliye” adlı gazete çıkarıldı.Atatürk,bu gazete için “Benim Gazetem” tabirini kullanmıştır.Gazetenin amacı, kongrede alınan kararları halka duyurmaktı.

 Sivas Kongresinin Sonuçları:

1-) Damat Ferit Paşa Hükümeti,kongrenin toplanmasını engelleyemediği (Başarısızlık) için istifa etti.

2-) İstanbul ile her türlü bağlantılar kesildi.

3-) Temsil Heyeti,Anadolu’nun Milli Mücadele yönetiminde tek yetkili organ oldu.

4-) Sivas Kongresi milletin arzusu ile toplanmış milli bir kongredir.

5-) İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal ve arkadaşlarını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı.

6-) Temsil Heyeti’nin ileride yapacağı Amasya Görüşmeleri için zemin hazırlamıştır.