5. Sınıf Sosyal Bilgiler Birey ve Toplum Ünite Testi

2019 / 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

 1. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bu sorunumuzu çözmek için aşağıdaki haklarımızdan hangisini kullanırız?

A)Yaşama hakkı         B) Eğitim hakkı

C) Dilekçe hakkı D) Sağlık hakkı

 1. Sosyal Bilgiler dersi bize aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?

A) Yakın çevremizi daha iyi tanımayı

B) Dünyadaki kültürler hakkında bilgi sahibi olmayı C) İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı

D) Canlıların gelişim evrelerini öğrenmeyi

 1. Bir olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Bir olay birden fazla kişiyi etkileyebilir. Buna bir olayın …………………………… denir. Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile

 doldurabiliriz?

A) Nedenselliği B) Çok boyutluluğu

C) Bilimselliği D) Değişkenliği

 1. Bir yerde üniversite açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Başka yerlerden öğrencilerin gelmesi

B) Öğrencilerin kalabileceği yurtların yapılması

C) Yeni lokanta ve kafelerin açılması

D) Şehir dışına göçlerin yaşanması

5.Aşağıdakilerden hangisi bir olayın çok boyutlu olmasıyla ilgili değildir?

A) Bir olayın birden fazla sebebinin olması

B) Herkesi aynı şekilde etkilemesi

C) Birçok insanı farklı biçimde etkilemesi

D) Etkilerinin zaman içinde farklı alanlarda görülmesi

 1. Pusulanın bulunmasıyla yeni kıtalar keşfedilmiş, yeni kıtların bulunmasıyla yeni tarım ürünleri ortaya çıkarılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir olay başka bir olaya neden olabilir.

B) Bir olay farklı sonuçlar doğurabilir.

C) Her olayın mutlaka olumlu sonuçları olur.

D) Olumsuz sonuçları olan durumlar olay sayılmaz.

 1. Yaşamımız süresince farklı zamanlarda çeşitli gruplarda yer alırız. Aşağıdakilerden hangisi doğduğumuz andan itibaren içinde yer aldığımız gruptur?

A) Aile B) 5-A Sınıfı

C) Futbol takımı D) İzci Kulübü

8.Gruplarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Gruplarda herkesin bir görevi vardır.

B) Okuduğumuz okulda çeşitli gruplara üyeyiz.

C) Her grup insana bir rol yükler.

D) Gruplarda yer almak zorunludur.

 1. Aşağıda verilen grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Okul-Öğrenci                  B) Sınıf-Başkan

C) İzci Kulübü-İşçi          D) Futbol akımı-Kaleci

 1. İçinde bulunduğumuz gruplarda üstlendiğimiz görevlere ……………… denir. Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamalıyız? 

A) Rol B) Kalabalık

C) Sorumluluk D) Kurum

 

11.Aşağıda verilen ilişkilendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Düşüncelerini söylemek – Hak

B) Sınıfımızı temiz tutmak -Sorumluluk

C) Odamızı düzenli bırakmak -Sorumluluk

D) Sınıf kurallarına uymak – Hak

 

12.Aşağıdaki rollerden hangisi ailede sahip olduğumuz rollerden biri değildir?

A) Abla B) Ağabey

C) Kardeş D) İşçi

 1. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın aynı haklara sahiptir.

Bu durum çocuk haklarının hangi özelliğini göstermektedir?

A) Evrensel olduğunu

B) Tüm ülkelerin bu sözleşmeyi aynı zamanda imzaladığını

C) Bu sözleşmeden sonra çocuk haklarının ihlal edilmediğini

D) Maddelerinin çocuklar tarafından hazırlandığını

14.Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan biri değildir?

A) Sağlık hakkı

B) Eğitim hakkı

C) Oyun ve dinlenme hakkı

D) Seçimlerde oy kullanma hakkı

 1. Ben Taylan. Çocuk Meclisinde kendimi ifade edebilmeyi, başkalarının fikrine saygı duymayı öğrendim. Seçme ve seçilme heyecanını yaşadım. Burada, birlik beraberliğin önemini daha iyi kavradım. Bu sene benim ilk senem ama önümüzdeki senelerde de yine Çocuk Meclisine katılmayı düşünüyorum.

Buna göre Okul Meclisi seçimlerinde görev almak öğrencilere aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz?

A) Birlik ve beraberlik düşüncesini

B) Katılımın önemini

C) Başkalarına saygı duymayı

D) Seçimlere kazanmak için girildiğini

 1. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler tarafından kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) UNICEF

B) UNESCO

C) Çocuk Esirgeme Kurumu

D) LÖSEV

 1. Çocuklar yaşamları boyunca çeşitli güçlüklerle karşılaşmakta ve en temel haklarını bile kullanamamaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir? 

A) Savaşlar

B) Doğal afetler

C) Yoksulluk

D) Sanayileşme

 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakkı ihlallerine örnek olamaz? 

A) Kız çocuklarının okula gönderilmemesi

B) Bazı çocukların ağır işlerde çalıştırılması

C) Küçük çocuklara zorla dilencilik yaptırılması

D) Çocukların ailelerine yardım etmesi

19.Ülkemizde kimsesiz ve yardıma muhtaç çocuklarla ilgili çalışma yapan resmi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) TBMM

B) Çalışma Bakanlığı

C) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

D) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2018 yılını çocuk işçiliğiyle mücadele yılı olarak ilan etti. Hazırlanan eylem planı, çocuk işçiliğine karşı iş yerlerinin ve tarlaların denetlenmesinden okuldaki devamsızlık takibine kadar uzanıyor.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine verilen önemin bir göstergesidir?

A) Eğitim hakkının kullanılmasına

B) Çocuk haklarına

C) Tarımsal üretimin arttırılmasına

D) Ekonomik kalkınmaya

Not : Süreniz 30 Dakikadır.

………………………..

Sosyal Bilgiler Öğretmeni