HEP BİRLİKTE"ÜNİTE ÖZETİ

Sat679

Sultan

Yönetici
Katılım
27 Eki 2010
Mesajlar
4,237
Beğeniler
142
Puanları
63
#1
"HEP BİRLİKTE"ÜNİTE ÖZETİ

1. Sosyal Gruplar
İnsan, sosyal bir varlıktır. Beraber yaşa¬mak ister. Bu beraberlikte bazı seçimler söz konusudur. Duygu, düşünce ve isteklere göre farklı sosyal gruplar ortaya çıkar. Yardımse¬verler, yoksulları koruma, dayanışma dernek¬leri gibi...

**UYARI
En temel sosyal grup ailedir.Aile bireyleri birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.


Mahallemizde yoksul bir aileye yardım toplamak, sınıfımızda kitap, defter alamayan arkadaşlarımıza yardım etmek, Okulumuz ve çevremizi temiz tutmak, semtimizdeki sakat hayvanları barındırmak için gruplar oluşturabi¬liriz.
Kültürel ve spor etkinlikleri de sosyal gruplar kanalıyla yürütebilir.
-Tiyatro kulüpleri
-Spor kulüpleri
-Yardım kulüpleri
-Çocuk kulüpleri
-Dernekler
-Aile birlikleri
-Mahalle komiteleri
-Yardım vakıfları

2. Hayatımızda Dayanışmanın Önemi
Günlük haberlerde duyarız. Her gün bir yer¬lerde kampanyalar başlatırız. Çevremizde ve okulumuzda bizler de yaparız. Zaman zaman kermesler düzenleriz. Bu faaliyetler ihtiyacı olanlara yardım için yapılır. Bu yardımın adı, dayanışmadır.
Kampanyalarda görev alırız. Yapabileceğimiz işleri üstleniriz. Planlanan iş bölümü kampan¬ya sonuna kadar devam eder. Toplanan yar¬dım, komite veya bir temsilci tarafından ihtiya¬cı olanlara verilir.
Kermeslerde yaptığımız el becerileri ser¬gilenir. Aileler iş bölümüyle yaptıkları yiye¬cekleri sergilerler. Kermese davet edilenler veya ziyaret edenler sergilenen ürünlerden ve yiyeceklerden satın alırlar.
Bazan da gönüllü yardım komiteleri ku¬rulur. Bizim de içinde bulunduğumuz sınıf, okul,mahalle yardım grupları oluşturulabilir. Başkalarına yardım etmenin huzurunu duya¬rız. Biz de başkalarının yardımına ihtiyaç du¬yabiliriz. Bu konuda çok duyarlı olduğumuzu göstermeliyiz.
İlk dayanışma aile kurumu içinde görülür. Aile topluma yol gösterir. Düzenli bir hayatın sürdürülmesi aile bireylerinin sevgi, saygı ve dayanışmasına bağlıdır. Aile de herkesin bir rolü vardır. İş bölümü ile yaşam kolaylaşır. Herkes üzerine düşen görevi yaptığı gibi, bir¬birlerine de yardım eder.
Ailede iş bölümü
* Aile bireyleri kendi rolü ve yetkilerini bilir.
* Ailede herkes söz sahibidir.
* Herkes kendi duygu ve düşüncelerini söyleyebilir.
* Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirir.
* Herkes belirlenen kurallara bağlı kalır.
* Bireyler birbirleri ile yakından ilgilenir.
* Her birey kendi gücüne göre katkıda bu¬lunur.
UYARI
Anne ve baba çocuklarına barınma, bakım, giyecek ve gelecek sağlar. Çocuklarda kendi işlerini yapar. Büyüklerine yardım eder, derslerine çalışır.

UYARI
Dayanışma, çocuklara sorumluluk kazandı¬rır. Sorumluluk duygusu kazanan çocuklar kendine güvenir. Hayatta başarılı olur, top¬lum içinde yerini sağlamlaştırır.
Kurtuluş Savaşında Dayanışma
Yurdumuz İşgal edilmişti. Ulusumuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Atatürk'ün önderliğinde bu ulus dayanışmanın en büyük örneğini gösterdi. Elinde ne varsa hepsini ver¬di. Kadınlarımız cephane taşıdı. Çiftçimiz elin¬deki atını, arabasını verdi. Demircimiz gece gündüz silah imal etti. Çocuklarımız düşman gözetledi. Şehirlimiz, köylümüz yiyeceğini, gi¬yeceğini ordumuz için verdi. Askerimiz cephe¬de omuz omuza canını feda etti. Her şey va¬tan için yapıldı. Atatürk; "Ya istiklal, ya ölüm!" diyerek Ulus dayanışmasının kaçınılmaz ol¬duğunu duyurdu.
3. Çevremizdeki Sosyal Örgütler
Bu örgütlerle ilgili düşündüğümüz şey insanla¬ra yardım edecek olması. İnsanlara yardım için çalışan örgütlerin bazılarını biliyoruz. Bunlardan en kolay hatırladığımız Kızılay'dır.
KIZILAY;
* Deprem, yangın ve selden zarar gören¬lere yardım eder.
* Yiyecek giyecek, yakacak verir.
* Barınmak için çadırlar kurar.
* Başarılı öğrencilere burs verir, kamplar düzenler.
* Seyyar hastaneler kurar(Doktor, ilaç ve bakım sağlar)
* Savaşta yaralılara bakar.
* Esir ve mültecilere yardım eder.
* Hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştiril¬mesine yardımcı olur.
* Sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmeti verir.
UYARI
Kızılay halkın bağışları, kurban derileri, ter¬tip edilen toplantılar ve kendi binalarından aldığı kiralar ile gelirini sağlar.

UYARI
Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'a yardım etmek dayanışmanın gereğidir.

Bildiğimiz diğer kurumlar
* Yeşilay: Alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı madde alışkanlığına karşı müca¬dele eder.
* Çocuk Esirgeme Kurumu: Kimsesiz ço¬cuklara bakar.
* Türk Hava Kurumu: Havacılığın geliş¬mesine katkıda bulunur.
* TEMA Vakfı: Türkiye erozyonla müca¬dele, ağaçlandırma ve doğa varlıklarını korumak için çalışır.
* Altı Nokta Körler Derneği: Görme En¬gellilerin sorunlarını çözmek için kurul¬muştur.
4. Çevremizdeki Resmi Kurumlar
Topluma hizmet eden devlete ait kurum¬lar vardır. Bunlara resmi kurumlar denir. Bu kurumlar kamu hizmeti yaparlar. Harcamaları devlet tarafından karşılanır. Çalışmaları yasa ile belirlenmiştir. Devletin resmi kurumlarında çalışanlara memur denir.
Sağlık hizmetleri hastane ve Sağlık ocaklarında verilir. Buralarda çalışan doktor, hemşire, sağlık memuru ve röntgen teknis¬yenleri bulunur. Sağlık Ocaklarına sağlık karnesi ile gidilir. Doktor muayene ettikten sonra reçete yazar, ilaçlar eczaneden alınır.
Eğitim hizmetleri okullarda verilir. İlköğre¬tim okulları ve Liselerde ilk ve orta öğretim eğitimi yapılır. Yüksek öğretim ise Üniversite¬lerde tamamlanır.
Kaymakamlık ve Valilikte bulunan değişik daireler vatandaşların resmi işlemlerini yürü¬tür. TELEKOM haberleşme hizmetlerini yürüten kurumdur.

Sosyal Güvenlik Kurumları:
* Emekli Sandığı: Memurlara sosyal gü¬vence sağlar.
* Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK): İşçi¬lere sosyal güvence sağlar.
* BAĞ-KUR: Çiftçi, esnaf ve sanatkarlar; sosyal güvence sağlar.

5. Sosyal ve Eğitsel Etkinlikler
Okullarımızda sosyal ve eğitici etkinlikler yapılır. Bu etkinliklere kendi isteğimiz ve arka¬daşlarımızın seçimi ile katılabiliriz. Herkes ilgi ve isteklerine göre seçileceği eğitsel kulüpte sosyal çalışmalar yapar.
Eğitsel Kulüplerin Yararları;
* Arkadaşlığı güçlendirir.
* Sorumluluk duygusu kazandırır,
* Kendine güveni sağlar.
* Dayanışma duygusu geliştirir.
* Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.
* Boş zamanları değerlendirme alışkanlığı kazandırır.
* Sorunlarla ilgilenme ve proje geliştirme alışkanlığı kazandırır.
* Demokratik bir ortamın oluşmasını sağ¬lar.
Eğitsel kulüpler içinde görev alarak bece¬rilerimizi geliştirebiliriz. Toplum içinde kabul görmemizi sağlarız.


6. Çevremizi Güzelleştirelim
Şimdiye kadar hep dayanışmadan söz ettik. Çevremizde ihtiyacı olanlara yardım ekipleri kurarak elimizi uzattık. Yardımları za¬man zaman dayanışma içinde yaptık.
İnsanlar için yaptığımız dayanışmayı çev¬remiz içinde yapmalıyız. Çevremize karşı du¬yarlı olalım. Çevremizi güzelleştirmek için el ele verelim.
Doğayı ve çevreyi koruma grubu kurabili¬riz. Bu amaçla kurulmuş kuruluşlarla iletişim sağlayabiliriz. Çevremizde destekçiler bulabili¬riz. Kirletmeyerek, çöplerden arındırabiliriz.
Çalışmalarımız:
* Belediyelerle iş birliği yapalım.
* Ev, okul, sokağımızda ağaç dikmeyi teş¬vik edelim.
* Geri dönüşümü olan çöpleri ayrı tutalım.
* İnsanlarımızı çöp konusunda bilinçlendi¬relim.
* Resmi kurumlardan yardım isteyelim.
* Varolan ağaçlarımızı kesmeyelim.
* Çiçekler dalında güzel, koparmayalım.
* Temiz olmayan sokağımız için ilgilileri uyaralım.
 

Aynı Kategoriden Daha Fazla Konu

Benzer konular

Benzer konular

Yandex.Metrica

Üst Alt